Home  / 2425

Пурим: трансформација функције празника у животу београдске јеврејске заједнице

Translated Title

Purim: Transformation of the Role of the Holiday in the Life of Belgrade Jewish Community

Author(s)

Publication Name

Publication Date

Abstract

У центру пажње овог истраживања налази се функција празника Пурима у животу београдске јеврејске заједнице. У дијахронијској перспективи сагледавају се опште и локалне карактеристике празника, различити нивои његовог празновања (приватна и јавна сфера). У истраживаној заједници овај празник је претрпео трансформацију од верске до секуларне светковине, и затим ревитализацију религијског контекста. У раду се анализирају механизми различитих нивоа обнављања и концептуирања овог празника, како на институционализованом нивоу, тако и у облику спонтаних личних иницијатива. Посматрају се различите функције овог празника у ширем друштвеном контексту и њихове дијахронијске промене.

Translated Abstract

The focus of this research is on the function of the holiday Purim in the life of Belgrade Jewish community. In diachronic perspective we are looking at general and local characteristics of the holiday, and different levels of its celebration (private, public sphere). In the studied community this holiday has undergone a transformation from a religious to a secular feast followed by revitalization of its religious context. This paper analyzes the mechanisms of various levels of recovery and conceptualization of this holiday, on the institutionalized level and in the form of spontaneous personal initiatives. We are looking at different functions of this holiday in broad social context and their diachronic changes.

Topics

Genre

Geographic Coverage

Copyright Info

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Original Language

Volume/Issue

64(2)

Page Number

339-361

DOI

Link

Download can be found on page, Пурим: трансформација функције празника у животу београдске јеврејске заједнице

Bibliographic Information

Благојевић, Гордана Пурим: трансформација функције празника у животу београдске јеврејске заједнице. Гласник Етнографског института САНУ. 2016: 339-361.  https://archive.jpr.org.uk/10.2298/GEI1602341B