Search results

Your search found 49 items
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year
Home  / Search Results
Date: 2022
Date: 2007
Abstract: Målet för den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Ett av dessa minoritetsspråk är jiddisch. Inför regeringens arbete med att ta fram en minoritetspolitisk proposition behöver befintligt beredningsunderlag kompletteras med underlag som rör den nuvarande situationen för jiddisch och dess förutsättningar för att bevaras som ett levande språk i Sverige.För uppdraget svarar Susanne Sznajderman-Rytz, sakkunnig i jiddisch och minoritetsfrågor för Judiska Centralrådet i Sverige sedan 26 mars 1997. Uppdraget är utfört i samråd med företrädare för Judiska Centralrådet. Denna studie ska läsas med beaktande av att tiden och de resurser som ställts till förfogande varit begränsande. Det är nödvändigt att påpeka att jiddisch i jämförelse med övriga minoritetsspråk inte har samma ställning och inte heller fått motsvarande resurser för att kartlägga och på djupet studera de faktiska förhållandena för jiddisch i Sverige idag. För att kunna studera och beskriva situationen för jiddisch och de jiddischtalande har Judiska Centralrådet i Sverige ställt medel till förfogande. Med dessa medel genomfördes en enkätundersökning. I samband härmed vill jag uttrycka ett stort tack till alla som villigt medverkat i enkäten för att ge en bättre förankring till studien.Eftersom tiden varit starkt begränsad har professorerna Lars-Gunnar Andersson vid Göteborgs universitet, Kenneth Hyltenstam vid Stockholms universitet och Olle Josefsson vid Institutet för språk och folkminnenvarit välvilligt behjälpliga med sakkunskap och synpunkter. Under arbetet med studien har det framkommit aspekter kring de talandes relation till jiddisch som starkt berör andra områden än det rent lingvistiska. Med en jiddischkultur som marginaliserats och underordnats en majoritetskultur har de talande övergivit sina egna traditioner, undertryckt den egna identiteten och avstått från att uttrycka sig på sitt eget språk. Flera generationer uppvuxna i Sverige har känt ett starkt krav på assimilation och raderat ut sitt eget kultur- och språkarv i övertygelsen om att på så vis vinna acceptens både på ett personligt och samhälleligt plan. Detta har skapat en blandad och ibland kluven relation till den egna kulturen, det judiska levnadssättet och den icke-judiska omvärlden. För många har det inneburit utanförskap, kränkning och känsla av mindervärdighet. Vår studie visar att många judar i Sverige idag önskar att mer aktivt utveckla den egna kulturen, återta sina språk och praktisera sina traditioner. De flesta vuxna bär på minnen från sin barndom som påtagligt markerade känslan av utanförskap. Vi är många som minnsden obligatoriska morgonsamlingen, som innebar att knäppa sina händer och be icke-judiska böner, stå i korridoren under kristendomsund ervisningen, visa upp intyg för att få ledigt under judiska helger, gå hem på lunchrasten för att kunna äta en måltid som är koscher. Dessa händelser har präglat många generationer judar i Sverige. På det personliga planet och även i samhälle t finns det nu ett behov av upprättelse, försoning och rätt att på lika villkor med övriga grupper få del av det som är genuint för den judiska minoriteten. Vårt bidrag har varit en stor villighet att solidarisera och underordna oss samhället och majoriteten. Priset har varit på gränsen till utplåning av egna språk, identitetsmarkörer och den judiska kulturella särarten.Med språk- och ramkonventionen blir rätten till det judiska en väg att stärka och bekräfta värdet av att flera kulturer. I Sverige har judarna levt samman med majoritetsbefolkningen och bidragit till en dynamisk mångfald till gagn för kultur, ekonomi, forskning och utveckling. På många plan har minoriteten och majoriteten befruktat varandra.
Author(s): Pindamo, Torunn
Date: 2021
Author(s): Kamusella, Tomasz
Date: 2021
Date: 2020
Abstract: Yiddish was the everyday language spoken by most Central and East European Jews during the last millennium. As a result of the extreme loss of speakers during the Holocaust, subsequent geographic dispersal, and lack of institutional support, Yiddish is now an endangered language. Yet it continues to be a native and daily language for Haredi (strictly Orthodox) Jews, who live in close-knit communities worldwide. We have conducted the first study of the linguistic characteristics of the Yiddish spoken in the community in London’s Stamford Hill. While Krogh (in: Aptroot, Aptroot et al. (eds.) Leket: Yiddish studies today, Düsseldorf University Press, Düsseldorf, pp 483–506, 2012), Assouline (in: Aptroot, Hansen (eds.) Yiddish language structures, De Gruyter Mouton, Berlin, pp 39–62, 2014), and Sadock and Masor (J Jew Lang 6(1):89–110, 2018), investigating other Hasidic Yiddish-speaking communities, observe what they describe as morphological syncretism, in this paper we defend the claim that present-day Stamford Hill Hasidic Yiddish lacks morphological case and gender completely. We demonstrate that loss of morphological case and gender is the result of substantial language change over the course of two generations: while the case and gender system of the spoken medium was already beginning to undergo morphological syncretism and show some variation prior to World War II, case and gender distinctions were clearly present in the mental grammar of both Hasidic and non-Hasidic speakers of the relevant Yiddish dialects at that stage. We conclude the paper by identifying some of the language-internal, sociolinguistic and historical factors that have contributed to such rapid and pervasive language change, and compare the developments in Stamford Hill Hasidic Yiddish to those of minority German dialects in North America.
Author(s): Verschik, Anna
Date: 2020
Abstract: Aims and Objectives/Purposes/Research Questions:
Studies on incomplete first language(L1) acquisition emphasize restricted input, the low prestige of heritage/immigrant/minority lan-guages, and age of acquisition as significant factors contributing to changes in L1. However, it is notalways clear whether it is possible to distinguish results of incomplete acquisition and contact-induced language change. This article deals with two Yiddish–Lithuanian bilinguals who acquiredboth languages at home (recorded in 2010 and 2011). The focus of the article is the absence of theYiddish past tense auxiliary in both informants and the replacement of Yiddish discourse-pragmaticwords by their Lithuanian or English equivalents in the speech of the second informant.
Design/Methodology/Approach:
Qualitative analysis of the speech of two Yiddish–Lithuanianbilinguals.
Data and Analysis:
Two sets of recordings analyzed for the past tense use and other featuresmentioned in Yiddish attrition studies.
Findings/Conclusions:
Restricted input is to be considered as a factor inany case. However, it isargued that phenomena reported in the heritage language literature are often the same as in thecontact linguistic literature: impact on non-core morphosyntax, prosody, and word order areusually mentioned as primary candidates of contact-induced structural change. Based on purelylinguistic phenomena, it is not possible to distinguish between the results of acquisition under theconditions of limited input and in other contact situations where limited input is not necessarily thecase. Many features of the informants’ Yiddish are a result of Lithuanian impact.
Originality:
Yiddish–Lithuanian early bilingualism is extremely rare nowadays. The data andanalysis contribute to a general understanding of the interplay between contact-induced languagechange and limited input.
Significance/Implications:
Unlike what is often presumed, it is not always possible to makecomparisons to monolinguals or balanced bilinguals because monolingual speakers of Yiddish donot exist
Translated Title: Yiddish Revived in Lemberg
Date: 2019
Abstract: Традиционный язык ашкеназского еврейства – идиш ‑ почти исчез в качестве средства живого общения на просторах Восточной Европы и постсоветских стран в связи с культурной ассимиляцией в советское время и массовой эмиграцией его последних носителей в 90-е гг. прошлого века. Но он был одним из важнейших символов еврейского возрождения в 1988-1992 годах, то есть накануне распада СССР и в ранний постсоветский период. Именно вокруг идеи восстановления и развития идишской культуры строилась деятельность возникших в те годы Обществ еврейской культуры, первое из которых в Украине (оно же ‑ второе по счету в СССР) было основано во Львове. Однако в последующие годы этот фактор ушел на периферию идентичности местного еврейства. После перерыва в четверть века интерес к данной теме вновь возрождается, но уже как к академической дисциплине, причем в основном усилиями нееврейских интеллектуалов и деятелей местной культуры. Сам по себе этот процесс можно только приветствовать, однако одновременно еврейским общественным лидерам имеет смысл задаться вопросом, что стоит за этот тенденцией. Общая либерализация гуманитарного знания, попытка ответственно взглянуть на историю своих народов в свете судеб их еврейских соседей или характерная для ряда стран Восточной Европы попытка превращения еврейской культуры в приватизированную местным нееврейским обществом «единицу памяти»?
Author(s): Zaagsma, Gerben
Date: 2011
Author(s): Verschik, Anna
Date: 2014
Author(s): Verschik, Anna
Date: 1999
Abstract: The topic of the present article is the socio-cultural history of Estonian Jews as well as main patterns of their linguistic behavior. This atypical Jewish community definitely deserves more scholarly attention than it has received. It is important to stress that not all Jews living in Estonia today are considered to be Estonian Jews. Only those who were born and/or whose socialization took place in independent Estonia (1918-1940) and their descendants are included in this group. Those who migrated to Estonia after 1940 belong socio-culturally and linguistically to a different community (Russian language and cultural orientation). Estonian Jews are multilingual as a rule (Estonian, Yiddish, Russian, German); however, reasons for their multilingualism differ from those of a traditional Jewish community. In our case these reasons include: small size of the minority, high rate of urbanization, lack of strict orthodoxy, acculturation and modernization. Yiddish dialect spoken in Estonia, or Estonian Yiddish, is highly valued by its speakers. The status of Yiddish among other co-territorial languages is discussed in this paper. Linguistic behavior is based largely on a high degree of linguistic awareness (speakers enjoy their multilingualism). However, the number of Yiddish speakers is constantly decreasing due to certain historical events (Soviet and Nazi occupation of Estonia, abolition of cultural autonomy, Soviet ethnic policy, etc). The possibilities of future developments -a shift to other languages, the emergence of a Yiddish-Estonian-Russian mixed variety, a new multilingualism of Yiddish-speaking immigrants -should all be taken into consideration.
Author(s): Muir, Simo
Date: 2009
Abstract: Artikkelin tarkoituksena on kuvata sosiolingvistisestä näkökulmasta Helsingin juutalaisten kontakteja ja kielenvaihtoja ja analysoida joitakin juutalaisten etnolektisen puheen ilmiöitä. Artikkeli tarkastelee tätä kenttää etnolektin yleisten määritelmien sekä jiddišinjälkeisen juutalaisen etnolektin (Post-Yiddish Jewish Ethnolect) käsitteen valossa.

Artikkelin ensimmäinen osa tarkastelee Helsingin juutalaisen yhteisön muodostumista, juutalaisen yhteisön monikielisyyttä ja yhteisössä tapahtuneita kielenvaihtoja jiddiaistä ruotsin kautta suomeen. Myös venäjän, saksan ja (nyky)heprean kielellä on on ollut roolinsa yhteisön monikielisyydessä. Vastoin yleistä käsitystä, Helsingin juutalainen yhteisö säilytti jiddišin kielen verrattain pitkään ruotsin ja suomen rinnalla. Jiddišin kielellä oli tärkeä sija kulttuurielämässä sekä uskonnollisessa toiminnassa. Artikkeli pohtii myös eri tekijöitä, jotka johtivat lopulta jiddišin kielen syrjäytymiseen.

Artikkelin toinen osa tarkastelee lehdissä ja juutalaisissa revyyteksteissä esiintyviä vanhan juutalaisruotsin ja juutalaissuomen parodioita. Nämä osoittavat omalta osaltaan, että valtaväestöllä oli selvä kuva siitä, mitkä olivat juutalaisruotsin tai juutalaissuomen ominaispiirteet ja että Helsingin juutalaisten kielelliseen repertoaariin kuului jiddišinvaikutteinen varieteetti. Myös tänä päivänä on havaittavissa ryhmänsisäisessä kanssakäymisessä niin ruotsin kuin suomenkin kielessä erityinen etnolektinen rekisteri, jota voidaan käyttää tunnusmerkkisissä tilanteissa (marked situations). Tämä etnolektinen rekisteri esiintyy erityisesti tilanteissa, joissa etnisen ryhmäidentiteetin rooli on keskeinen. Artikkeli tarkastelee ilmiötä kirjallisten ja suullisten lähteiden avulla ja tuo esille sen keskeisiä piirteitä.
Author(s): Mitchell, Bruce
Date: 2006
Abstract: Language Politics and Language Survival: Yiddish among the haredim in post-war Britainra" outlines the history and development of the Yiddish language as it is used among Ultra-Orthodox Jews in contemporary Britain. The language policies of these communities are analysed and placed within the greater socio-historical and religious context of rabbinic justifications for the use of Jewish languages, and of Yiddish in particular. Reasons for the general abandonment of Yiddish outside of the la"haredira" world are also summarized and placed in juxtaposition with the Yiddish language of loyalty of the la"haredimra". Yiddish language and corpus planning in la"haredira" schools is analysed using communal documents and newspaper articles, educational assessments of Jewish schools compiled by la"Her Majesty's Inspectorsra", a number of interviews with communal educators, tape recordings of lessons given in Yiddish, and observations made during my own visits to la"haredira" educational institutions. A significant part of this book is dedicated to the analysis of the Yiddish language itself as it is currently used in Britain. The analysis of spoken Yiddish is based on recordings of speech patterns collected in the course of field work in la"haredira" schools in London and Manchester and focuses primarily on dialectal usage based on religious sect and the geographic region within Britain. A brief sociological analysis of la"haredira" literature in Yiddish is provided in order to demonstrate the ideological function of Yiddish language texts in contemporary Britain, and in the la"haredira" world in general. The primary materials used for this are texts produced by, and published within, the la"haredira" communities of Britain.
Author(s): Gruber, Ruth Ellen
Date: 2009
Abstract: This essay explores two “real imaginary” worlds in Europe -- the “virtually Jewish” and the “imaginary wild west.” The author describes some of the ways that European non-Jews adopt, enact and transform elements of Jewish culture, using Jewish culture at times to create, mold, or find, their own identities. She also describes a surprising and remarkably multi-faceted Far West subculture in Europe that, stoked, marketed and even created by popular culture, forms a connected collection of “Wild Western spaces.” There are major differences between the “virtually Jewish” phenomenon and the “virtually western” European response to the American Frontier saga. One has to do with a real, traumatic issue: coming to terms with the Holocaust and its legacy of guilt and loss. The other is the embrace and elaboration of a collective fantasy and its translation into personal experience. But in certain ways they can be viewed as analogous phenomena. Both have to do with identity, and the ways in which people use other cultures to shape their own identities. In addition, in both “virtually Jewish” and “imaginary western” realms, the issue of “authenticity” is involved, as well as the distinction between creative cultural appropriation and mere imitation. Both entail the creation of “new authenticities” -- things, places and experiences that in themselves are real, with all the trappings of reality, but that are quite different from the “realities” on which they are modeled or that they are attempting to evoke. The process has led to the formation of models, stereotypes, modes of behavior and even traditions.