Search results

Your search found 243 items
Previous | Next
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year View all 1 2 3 4 5
Home  / Search Results
Date: 2020
Abstract: В статье рассматриваются глубинные изменения, которым подверглась еврейская идентичность и культурная память в России, в том числе произошедшие советский и пост-советский периоды. Основываясь главным образом на результатах своих полевых исследований, проводившихся с 1999г. в ряде российских городов, я при-хожу к выводу, что у людей еврейского происхождения в России отсутствует еди-ная культурная самоидентификация, но что она имеет поливариантный характер.При этом некоторые типы самоидентификации не включают в себя символы ицен-ности, характерные для еврейской культурной традиции (или включают их частич-но).Глубокие трансформации еврейской идентичностив XXв. привели к тому, что и еврейская культурная память в нашей стране тоже имеет диверсифицированный характер. За последние два-три десятилетия в России наблюдается конструирова-ние «новой еврейской» самоидентификации и культурной памяти, которые зиждут-ся на позитивных ценностях–как религиозных, так и светских. Ведущая роль в этом процессе принадлежит различным еврейским религиозным и светским струк-турам.
Author(s): Schlör, Joachim
Date: 2014
Date: 2012
Abstract: Poland presents the most advanced case of the transformation of the memory of Jews and the Holocaust in
all of postcommunist Europe. For that reason, it can serve as a paradigm in comparative studies of the
scope, dynamics, complexities, and challenges of this memory transformation.
 The memory of Jews and the Holocaust in postcommunist Poland has persistently occupied a central stage
in public debate since 1989. At present, the more than twenty-year-old boom of the “theater” of Jewish
memory shows no sign of declining. This does not, however, mean that the archeology of the Polish
Jewish past has been completed and that a broad public consensus has been reached on how to remember
the Jews and the Holocaust, especially the dark uncomfortable past in Polish-Jewish relations showing
Christian (ethnic) Poles in a bad light.
 One can differentiate three key dimensions in this landscape of memory: “remembering to remember,”
“remembering to benefit,” and “remembering to forget.” The first underscores the void left after the
genocide of Polish Jewry, and Polish-Jewish relations in all their aspects. In “remembering to benefit,” the
key intention behind the recalling of the Jews and the Holocaust is to achieve tangible goals. In
“remembering to forget,” the memory of Jews and the Holocaust is regarded as an awkward problem.
 In Poland’s immediate future, these three modes of remembering Jews and the Holocaust will persist. This
landscape of memory will continue to resemble a film with a multiple array of scenes—many fascinating
and intellectually and morally uplifting, others confusing, hypocritical, intellectually dull, morally
despicable, and opportunistic.
Author(s): Bronec, Jakub
Date: 2019
Author(s): Kalhousová, Irena
Date: 2019
Abstract: This thesis analyses three Central European countries – Poland, the Czech Republic, and Hungary - and their relations with Israel. I chose these three Central European countries because they share the same geopolitical space and historical experience. These three Central European countries and Israel are geographically distant, face different geopolitical threats, and have only a few policy issues in common. Nonetheless, ‘the question of Israel’ has been very much present in the foreign policies of Poland, the Czech Republic, and Hungary. Building on constructivism and IR scholarship that engages with memory studies, this thesis explores the process of national identity re-formation and its impact on the formulation of national interest. Specifically, it focuses on: a) past legacies, institutionalized in collective memory and expressed in narratives, which linger over and constrain policy choices; b) the role of decision-makers with a special focus on their role in national identity re-formation in times when a policy is in transition and when a new regime must establish its legitimacy. I look at the historical roots of the relations of the three Central European countries with Israel. I do so by analysing the role of the Jewish question in the nation-building process of Polish, Czech, and Hungarian nations. Further, I argue that as the three former Communist countries started to re-define their relations with Israel, the legacy of the Jewish question has had a significant impact on the formulation of their foreign policies towards the Jewish state.
Date: 2020
Abstract: Germany’s acceptance of its direct responsibility for the Holocaust has strengthened its relationship with Israel and has led to a deep commitment to combat antisemitism and rebuild Jewish life in Germany. As we draw close to a time when there will be no more firsthand experience of the horrors of the Holocaust, there is great concern about what will happen when German responsibility turns into history. Will the present taboo against open antisemitism be lifted as collective memory fades? There are alarming signs of the rise of the far right, which includes blatantly antisemitic elements, already visible in public discourse. But it is mainly the radicalization of the otherwise moderate Muslim population of Germany and the entry of almost a million refugees since 2015 from Syria, Iraq, and Afghanistan that appears to make German society less tolerant and somewhat less inhibited about articulating xenophobic attitudes. The evidence is unmistakable—overt antisemitism is dramatically increasing once more.

The Future of the German-Jewish Past deals with the formidable challenges created by these developments. It is conceptualized to offer a variety of perspectives and views on the question of the future of the German-Jewish past. The volume addresses topics such as antisemitism, Holocaust memory, historiography, and political issues relating to the future relationship between Jews, Israel, and Germany. While the central focus of this volume is Germany, the implications go beyond the German-Jewish experience and relate to some of the broader challenges facing modern societies today.
Date: 2012
Abstract: Książka jest wynikiem interdyscyplinarnych badań dwudziestu ośmiu autorów pracujących przez trzy lata systemem seminaryjnym pod kierownictwem Feliksa Tycha, autora projektu, oraz Moniki Adamczyk-Garbowskiej. Przedstawia próbę kompleksowego zbadania wpływu Holokaustu i okupacji niemieckiej na kondycję nielicznych - w porównaniu z przedwojenną liczbą - ocalałych Żydów polskich. Autorzy wprowadzają czytelnika w świat życia żydowskiego i stosunków polsko-żydowskich w powojennej Polsce od roku 1944 po pierwszą dekadę XXI wieku. Teksty zostały ułożone w czterech blokach tematycznych, które w znacznej mierze odpowiadają istotnym etapom życia żydowskiego w Polsce i jego postrzegania przez większość społeczeństwa, czyli kolejno latom szacowania strat, nadziei i odbudowy, okresowi tabuizacji, zacierania pamięci, wreszcie - sytuacji obecnej. Adresowana zarówno do specjalistów, jak i szerszego kręgu odbiorców książka ta może służyć jako źródło wiedzy, swoisty przewodnik, a także inspiracja do dalszych badań nad następstwami Zagłady w Polsce i w innych krajach. Jest to pierwsza zakrojona na tak szeroką skalę publikacja, która na przykładzie Polski - przed wojną największego skupiska Żydów w Europie i drugiego, po USA, na świecie - ukazuje wpływ Holokaustu na powojenną kondycję Żydów oraz całego społeczeństwa polskiego.

Feliks Tych, Monika Adamczyk-Garbowska Przedmowa 7
KRAJOBRAZ PO WOJNIE 13
Albert Stankowski, Piotr Weiser Demograficzne skutki Holokaustu 15
Alina Skibińska Powroty ocalałych i stosunek do nich społeczeństwa polskiego 39
Andrzej Żbikowski Morderstwa popełniane na Żydach w pierwszych latach po wojnie 71
Tamar Lewinsky Żydowscy uchodźcy i przesiedleńcy z Polski w okupowanych Niemczech 95
Ewa Koźmińska -Frejlak Kondycja ocalałych. Adaptacja do rzeczywistości powojennej (1944–1949) 123
August Grabski Żydzi a polskie życie polityczne (1944–1949) 157
PRÓBY ODBUDOWY ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO 189
Grzegorz Berendt Życie od nowa. Instytucje i organizacje żydowskie (1944–1950) 191
August Grabski, Albert Stankowski Życie religijne społeczności żydowskiej 215
Helena Datner Dziecko żydowskie (1944–1968) 245
Joanna Nalewajko-Kuliko V, Magdalena Ruta Kultura jidysz po II wojnie światowej 283
Monika Adamczyk-Garbowska, Magdalena Ruta Literatura polska i jidysz wobec Zagłady 305
Renata Piątkowska Żydowskie życie artystyczne po Zagładzie 339
Grzegorz Berendt Wpływ liberalizacji politycznej roku 1956 na sytuację Żydów 359
Feliks Tych „Marzec’68”. Geneza, przebieg i skutki kampanii antysemickiej lat 1967/68 385
Edyta Gawron Powojenna emigracja Żydów z Polski. Przykład Krakowa 413
PAMIĘĆ I ZAPOMNIENIE 439
Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski Zamiast macewy. Żydowskie księgi pamięci 441
Eleonora Bergman , Jan Jagi elski Ślady obecności. Synagogi i cmentarze 471
Robert Kuwałek Obozy koncentracyjne i ośrodki zagłady jako miejsca pamięci 493
Sławomir Kapralski Od milczenia do „trudnej pamięci”. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i jego rola w dyskursie publicznym 527
Bożena Szaynok Kościół katolicki w Polsce wobec problematyki żydowskiej (1944–1989) 553
Małgorzata Melchior Zagłada w świadomości polskich Żydów 583
Hanna Węgrzynek Tematyka Zagłady w podręcznikach szkolnych (1945–2009) 597
Jolanta Ambrosewicz-Jacobs Świadomość Holokaustu wśród młodzieży polskiej po zmianach systemowych 1989 roku 625
TU I TERAZ 659
Helena Datner Współczesna społeczność żydowska w Polsce a Zagłada 661
Monika Krawczyk Status prawny własności żydowskiej i jego wpływ na stosunki polsko-żydowskie 687
Monika Adamczyk-Garbowska, Magdalena Ruta Od kultury żydowskiej do kultury o Żydach 715
Dariusz Libionka Debata wokół Jedwabnego 733
Joanna Tokarska-Bakir Następstwa Holokaustu w relacjach żydowskich i w pamięci polskiej prowincji w świetle badań etnograficznych 775
Ewa Koźmińska-Frejlak Wdzięczność i zapomnienie. Polacy i Żydzi wobec Sprawiedliwych (1944–2007) 813
Antoni Sułek Zwykli Polacy patrzą na Żydów. Postawy społeczeństwa polskiego wobec Żydów w świetle badań sondażowych (1967–2008) 853
Informacje o autorach 889
Wykaz skrótów 895
Indeks 897
Date: 2015
Abstract: The subject of mental formation of an image about the Other brings together and creates a relationship between areas seemingly not in an obvious connection, such as Cultural Anthro- pology, Imagology, Sociology, and the area of Communication Studies. In other words, the essence of intercultural communication and research is understanding how cultures, subcultures, or, better said, groups generally communicate to others and among themselves. Because any communication is fundamentally intercultural, it means accepting the Other, understanding the cultural game differences and different ways of thinking. Having the central focus of analysis on imagology and ethno-psychology, the theme of the research is to show how the Jewish community of Romania has built their auto-image and hetero-image in recent years. This contributes to observing the construction of identity through multiple attributions that make a differentiating picture. The study aims to show how the identity and alterity are built through images about the Self and images about the Other. This type of analysis has been applied in various ways to different ethnic or cultural communities, as members issued their own perceptions of the world and of alterity, conceptualized through images and symbols. Images about ourselves and about the others have an important role in social construction and they result of, and depend on, how we relate and communicate with the Other. If the socio-mythical-economic portrait of the “Jew” has been so far widely discussed in Andrei Oişteanu’s work (2004), which is based on the stereotypical image of the Jews in European culture until the early 1970s – 1980s, this paper tries to illustrate how the image of the Romanian Jewish community is being perceived today. This research is part of a larger study dealing with life stories as means of intercultural communication and has as a central point the stories of the Shoah survivors.

Date: 2018
Author(s): Vrzgulová, Monika
Date: 2016
Author(s): Tollerton, David
Date: 2020
Date: 2015
Abstract: My presentation will draw on the oral history of the Portuguese Jewish Community in XXI century using family histories and life stories of three generations in Portugal, particularly from the Jewish Community of Lisbon. The images that you are seeing here are from the synagogue of Lisbon, called “Shaaré Tikva” or ‘Gates of Hope’, from the beginning of the XX century, that has a symbolic meaning in the history of the Portuguese Jewish Community, in a country that is mainly Catholic by religion. This synagogue is a reflex of the social and historical relationship that was developed over centuries: the synagogue is in one of the main streets of the capital city, but at the time it could not be visible from the street because it was not Catholic. Today I will present the outcome of an anthropological, sociological and historical study over three generations of Portuguese Jews, especially focused on the history of the Sephardim and Ashkenazim in and out of Portugal from the XV century until the present day. I used an ethnographic methodology, doing an extensive ethnographic fieldwork for two years, that allowed me to do an oral reconstruction of their life stories and family memories until modern times, debating issues such as nation, belonging, religion and the meaning of being a Portuguese Jew nowadays. The reconstruction of their history is done taking in account the national and transnational narratives of Europe, Middle-East, Africa and America. It is my intention to contribute for an understanding of the national identity in Portugal and within Europe in a time when questions such as the right of belonging or living is becoming an important part of the public and private discourses.
Author(s): Subotic, Jelena
Date: 2019
Abstract: Yellow Star, Red Star asks why Holocaust memory continues to be so deeply troubled—ignored, appropriated, and obfuscated—throughout Eastern Europe, even though it was in those lands that most of the extermination campaign occurred. As part of accession to the European Union, Jelena Subotić shows, East European states were required to adopt, participate in, and contribute to the established Western narrative of the Holocaust. This requirement created anxiety and resentment in post-communist states: Holocaust memory replaced communist terror as the dominant narrative in Eastern Europe, focusing instead on predominantly Jewish suffering in World War II. Influencing the European Union's own memory politics and legislation in the process, post-communist states have attempted to reconcile these two memories by pursuing new strategies of Holocaust remembrance. The memory, symbols, and imagery of the Holocaust have been appropriated to represent crimes of communism.

Yellow Star, Red Star presents in-depth accounts of Holocaust remembrance practices in Serbia, Croatia, and Lithuania, and extends the discussion to other East European states. The book demonstrates how countries of the region used Holocaust remembrance as a political strategy to resolve their contemporary "ontological insecurities"—insecurities about their identities, about their international status, and about their relationships with other international actors. As Subotić concludes, Holocaust memory in Eastern Europe has never been about the Holocaust or about the desire to remember the past, whether during communism or in its aftermath. Rather, it has been about managing national identities in a precarious and uncertain world.
Author(s): Alexander, Phil
Date: 2019
Abstract: Silence appears frequently in discourses of the Holocaust – as a metaphorical absence, a warning against forgetting, or simply the only appropriate response. But powerful though these meanings are, they often underplay the ambiguity of silence’s signifying power. This article addresses the liminality of silence through an analysis of its richly textured role in the memorial soundscapes of Berlin. Beyond an aural version of erasure, unspeakability, or the space for reflection upon it, I argue that these silent spaces must always be heard as part of their surrounding urban environment, refracting wider spatial practices and dis/order. When conventions are reversed – when the present is silent – the past can resound in surprising and provocative ways, collapsing spatial and temporal borders and escaping the ritualized boundaries of formal commemoration. This is explored through four different memorial situations: the disturbing resonances within the Holocaust Memorial; the transgressive processes of a collective silent walk; Gleis 17 railway memorial’s opening up of heterotopic ‘gaps’ in time; and sounded/silent history in the work of singer Tania Alon. Each of these examples, in different ways, frames a slippage between urban sound and memorial silence, creating a parallel symbolic space that the past and the present can inhabit simultaneously. In its unpredictable fluidity, silence becomes a mobile and subversive force, producing an imaginative space that is ambiguous, affective and deeply meaningful. A closer attention to these different practices of listening disrupts a top-down, strategic discourse of silence as conventionally emblematic of reflection and distance. The contemporary urban soundscape that slips through the silent cracks problematizes the narrative hegemony of memorial itself.