Search results

Your search found 323 items
Previous | Next
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year View all 1 2 3 4 5 6 7
Home  / Search Results
Author(s): Williams, Amy
Date: 2020
Abstract: To date, scholars have mainly focussed on the history of the Kindertransport. This thesis is the first to examine extensively how the Kindertransport has been remembered in Britain, and to compare British memory of this event with memory in the other English-speaking host nations which took in the refugee children (Kinder), namely America, Canada, Australia and New Zealand. ‘Kindertransport’ is understood here as referring not just to the actual rescue of children with mainly Jewish origins from Nazism that took place between 1938 and 1940, but also the effects it had, such as transplantation to strange environments. There is yet to be a true exploration of how the memories of the Kinder and these nations’ memories of the Kindertransport developed. Any comparison of these various host countries must consider the degree to which memory of the Kindertransport is not uniform, and the extent to which it is shaped by factors such as the role of these countries in the Second World War, and – above all – nationally conditioned memory discourses. Increasingly, according to memory scholars, Holocaust memory operates in a transnational, even global network. This thesis will assess this expectation against the empirical evidence. Is it more the case that host nations remember the Kindertransport in essentially national terms, even where they are aware of its transnational history? In order to assess this question, this thesis will examine a representative cross-section of different genres including testimony, museum exhibitions, memorials, and novels. I argue that the Kindertransport is much more nationally focussed and celebratory in Britain than in other host nations, where this memory is more transnational in focus. However, there are signs that national memory in Britain is beginning to develop in a more self-critical direction.
Author(s): Marcou, Loïc
Date: 2022
Abstract: En dépit de quelques zones d’ombre sur le rôle de certains acteurs grecs, l’histoire de la destruction du cimetière juif de Thessalonique est aujourd’hui bien documentée. À la suite des travaux menés par plusieurs historiens, il est en effet établi que la vaste nécropole juive de Thessalonique a été détruite à partir du 6 décembre 1942, sur ordre de l’occupant allemand, à l’instigation de certaines franges de la population chrétienne locale et des autorités municipales qui convoitaient depuis longtemps cet espace de quelque trente-cinq hectares, d’une grande richesse historique, archéologique et épigraphique, situé initialement hors les murs, de la via Egnatia à la colline des « Quarante-Églises », mais bloquant l’extension de la ville vers l’est depuis la démolition de la muraille orientale de la Selanik ottomane à la fin du xixe siècle. Durant les deux semaines qui suivirent l’ordre final de démolition donné par Max Merten, le conseiller civil du commandement militaire allemand de Thessalonique-Égée (Befehlshaber Saloniki-Ägäis), des centaines d’employés rasèrent le vieux cimetière juif dont les pierres tombales furent livrées au pillage puis utilisées comme matériaux de construction. C’est ainsi que nombre de dalles et de stèles funéraires furent disséminées dans toute la ville et qu’elles s’offrent encore aujourd’hui au regard, dispersées à divers endroits de l’ancienne « petite Jérusalem », voire dans les environs.

Au-delà de quelques rappels indispensables pour comprendre dans quelles circonstances le plus vaste cimetière juif sépharad…
Author(s): Duch-Dyngosz, Marta
Date: 2021
Abstract: W artykule poddałam analizie strategie obrazowania Zagłady w inicjatywach upamiętniają-cych społeczności żydowskie w lokalnej Polsce. Zagłada Żydów jest przykładem trudnej pa-mięci, która podważa grupowe wartości i normy społeczne, co w przypadku lokalnych spo-łeczności wiąże się z doświadczeniami „bycia blisko Zagłady”. Pozycja względem cierpieniaspołeczności żydowskiej stała się punktem wyjścia zróżnicowanych postaw (współ)odpowie-dzialności i (współ)uczestnictwa członków lokalnych społeczności w zagładzie Żydów. Czę-sto pamięć o tych wydarzeniach pozostawała przedmiotem lokalnego przekazu potocznegopo wojnie. W związku z tym w powojennych miejscowościach, do Zagłady zamieszkiwanychprzez liczne społeczności żydowskie, uformowały się specyiczne wspólnoty pamięci cha-rakteryzujące się zmową milczenia dotyczącą lokalnej historii i kultury żydowskiej. W ostat-nim czasie w tak ukształtowanych przestrzeniach społecznych można zaobserwować corazwięcej inicjatyw upamiętniających, które przywołują różne aspekty lokalnego dziedzictważydowskiego. W składających się na upamiętnianie praktykach i produktach pamięci grupaopowiada zwykle o sobie samej. Przywoływanie – głównie przez nieżydowskich mieszkań-ców – historii i kultury Żydów w przestrzeniach mniejszych miejscowości jest zatem sytuacjąproblematyczną etycznie. W artykule analizuję składające się na upamiętnienie praktyki (dnipamięci, wykłady, inscenizacje, spacery) i produkty pamięci (książki, ilmy dokumentalne,wystawy w lokalnych muzeach, pomniki) dotyczące zagłady lokalnych Żydów pod względemformy, treści i zaangażowanych w nie aktorów społecznych. Pozwala to scharakteryzować, jakgrupa postrzega samą siebie bądź chce być postrzegana w kontekście przywoływanej histo-rii Zagłady. Ważne pozostaje, co w konkretnym wizerunku przeszłości pozostaje nieobecnei przemilczane. W artykule wyróżniam trzy strategie obrazowania zagłady Żydów: 1) neu-tralizowania i zamykania trudnych tematów; 2) równoważenia, wyłączania i podporządko-wywania historii zagłady Żydów; 3) włączenia i uznania pamięci żydowskiej. Zastosowałamkrytyczną analizę dyskursu, odwołując się m.in. do analizy przemocy ilosemickiej ElżbietyJanickiej i Tomasza Żukowskiego. Przywołuję wyniki m.in. socjologicznych badań jakościo-wych zrealizowanych studiów przypadków w Bobowej, Dąbrowie Tarnowskiej i Rymanowie(2010–2016). Przeprowadziłam wówczas analizę danych zastanych, indywidualne wywiadypogłębione oraz wywiady grupowe, jak i obserwację uczestniczącą.
Date: 2012
Author(s): Cohen, Lea
Date: 2021
Abstract: Over the last 20 years the perception of the Holocaust in Bulgarian society, including by various
historians, is perhaps one of the most complex subjects in the national public space, and even
beyond. The lack of consensus regarding the assessment and perception, as well as in the
presentation and interpretation of historical facts, i.e. of the stories about what happened and what
did NOT happen, prevents a structured history of the events from 1940 to 1944 in the Kingdom of
Bulgaria. In various versions, that are often diametrically opposed, the persecution of Jews is
presented using a hybrid mixture of facts from Bulgarian history of the same period (political,
military, economic relations with Germany and Italy, the partisan resistance movement and
relations with Soviet Russia, the specifics of political parties and political life in Bulgaria, actions
of the Royal Palace and the Parliament), which either have nothing to do with the so-called ‘Jewish
question’ or are only indirectly related to it. False theories of the ‘salvation of the Jews’ continue to
be fabricated from this hybrid mixture of facts into an amalgam, which has many followers who
believe these historical legends and myths over the past two decades.

In this article I will look at some of these recent theories and discuss the reasons for their spread
and, possible motives for the persistent desire within certain circles to impose on society these
“alternate” interpretations of the salvation of the Jews.
Date: 2009
Abstract: The article is devoted to the formation of historical memory about the past in modern Ukraine and the place the Holocaust takes in this memory. The paper analyses research-academic, pedagogical and memorial aspects of commemoration of the fate of Ukrainian Jews in times of the Holocaust. Much space is allocated to the comparison
of formal (State) and informal (work of NGOs) approaches to research and education on the topic concerned. The main feature of the so called formal approach to Holocaust research lies in “ignoring” scholarly, historiographic papers on the topic, marginalizing the issue. Despite the certain gains in informal Holocaust studies, this topic is still on the margin of popular opinion in the modern Ukrainian society. However the situation is gradually changing. The mentioned situation is in sharp contrast with the recent events in informal Holocaust education in Ukraine. Over the past decade significant results have been gained owing to the activities of scholarly and educational NGOs
in the country, among them Ukrainian Center for Holocaust Studies. One can trace continuous educational seminars for teachers, publication of textbooks and manuals, competitions of students’ research and art works. Many teachers began teaching the concerned topic within their self-developed courses, not waiting for the facilities from
the Ministry of Education and Science of Ukraine. Therefore, the author believes that such high intensity and quality of informal education began to exercise influence on the formal approaches to Holocaust education in Ukraine. And not only on the approaches to the mentioned topic, but also on the tendencies of ethnocentrism and monocultural
and monoethnic views that are, unfortunately, still prevailing in Ukrainian formal education. The gains of informal Holocaust education undermine the given tendencies and pave the way for multicultural education, which defines the future of Ukraine. Modern Ukrainian tendencies for memorialization of the memory about the Holocaust
are somewhat similar to the situation in educational sphere. The similarity lies, first and foremost, in the activities by NGOs and elements of civic society, who, also not waiting for the actions on behalf of the government, find themselves the financial means (mostly abroad) to mark and commemorate the sites of mass execution and
murder of Ukrainian Jews during the Nazi occupation. Though in most cases this is a responsibility of governmental institutions. The author believes, that such attitude on behalf of the government to preservation of the memory about the Holocaust in Ukraine in all the concerned aspects (research-academic, educational, memorial) is
a result of catastrophic lack of understanding or desire to understand that Ukrainian history is not monoethnic but multicultural and that the responsibility for memory about the past includes also the fate of Ukrainian Jews in times of the Holocaust as a constituent part of Ukrainian WWII history.
Date: 2011
Date: 2020
Abstract: This book addresses the issues of memory (a more suitable word would be Marianne Hirsh’s term of postmemory) of the Holocaust among young Poles, the attitudes towards Jews and the Holocaust in the comparative context of educational developments in other countries. The term “Jews” is, as rightly noted Joanna Tokarska-Bakir (2010) a decontextualized term used here in the meaning of Antoni Sułek (2010) as a collective “symbolic” entity. The focus was on education (transmitting values), attitudinal changes and actions undertaken to preserve (or counteract) the memory of Jews and their culture in contemporary Poland. The study to which the book primarly refers was conducted in 2008 and was a second study on a national representative sample of Polish adolescents after the first one undertaken in 1998. The data may seem remote from the current political situation of stepping back from the tendency to increase education about the Holocaust which dominated after 1989 and especially between 2000 and 2005, nonetheless they present trends and outcomes of specific educational interventions which are universal and may set examples for various geopolitical contexts.

The focus of this research was not primarily on the politics of remembrance, which often takes a national approach, although state initiatives are also brought to the attention of the reader, but rather on grassroots action, often initiated by local civil society organizations (NGOs) or individual teachers and/or students. This study has attempted to discover the place that Jews have (or do not have) in the culture of memory in Poland, where there lived the largest Jewish community in pre-war Europe, more than 90% of which was murdered during the Holocaust. The challenge was to show the diversity of phenomena aimed at integrating Jewish history and culture into national culture, including areas of extracurricular education, often against mainstream educational policy, bearing in mind that the Jews currently living in Poland are also, in many cases, active partners in various public initiatives. It is rare to find in-depth empirical research investigating the ensemble of areas of memory construction and the attitudes of youth as an ensemble, including the evaluation of actions (programmes of non-governmental organisations and school projects) in the field of education, particularly with reference to the long-term effects of educational programmes. The assumption prior to this project was that the asking of questions appearing during this research would stimulate further studies.


The book is divided into three parts: Memory, Attitudes and Actions. All three parts of the book, although aimed at analysing an ongoing process of reconstructing and deconstructing memory of the Holocaust in post-2000 Poland, including the dynamics of the attitudes of Polish youth toward Jews, the Shoah and memory of the Shoah, are grounded in different theories and were inspired by various concepts. The assumption prior to the study was that this complex process of attitudinal change cannot be interpreted and explained within the framework on one single academic discipline or one theory. Education and the cultural studies definitely played a significant role in exploring initiatives undertaken to research, study and commemorate the Holocaust and the remnants of the rich Jewish culture in Poland, but the sociology, anthropology and psychology also played a part in helping to see this process from various angles
Date: 2019
Author(s): Koch, Magdalena
Date: 2018
Author(s): Salamensky, S. I.
Date: 2013
Author(s): Salamensky, S. I.
Date: 2014
Abstract: A “Jew-themed” restaurant provides its patrons with broad-brimmed black hats with foot-long sidecurls to wear, and the menu has no prices; patrons must bargain, or “Jew,” the staff down. A play billed as a tribute to a lost Jewish community ends in a gag: Death throws back his shroud to reveal an open-brain-pate wig, à la the horror flick Nightmare on Elm Street. In a “traditional Jewish wedding dance,” “Jewish wealth” is represented by a local luxury: vacuum-packed juice boxes. In parts of the world where Jews, once populous, have nearly vanished because of oppression, forced exile, and genocide, non-Jews now strive to re-enact what has been lost. In this essay, I will consider three general cases of what I term “Jewface” minstrelsy and

“Jewfaçade” display, in Krakow, Poland; the village of Hervás in western Spain; and Birobidzhan, capital city of Russia’s far-eastern Jewish Autonomous Region, which is known as Birobidzhan as well. Jewface-resembling the “blackface” prevalent in the United States in the nineteenth and twentieth centuries-is the practice of music, dance, theatre, and/or extra-theatrical types of performance, primarily by non-Jews, intended to convey notions of historical Jewish life and culture. Jewfaçade involves architectural and decorative constructions, again mainly by nonJews, meant to evoke ideas of the Jew in similar ways. Ruth Ellen Gruber, the team of Daniela Flesler and Adrian Pérez Melgosa, and other journalists and scholars have documented what Michael Brenner has called “Jewish culture without Jews” in Poland and Spain, as well as elsewhere in Europe (Brenner 1997: 152). However, no comparative study has been made, and no scholar has approached this topic with regard to Birobidzhan. I will provide brief overviews of Jewface and Jewfaçade activities in Krakow, Hervás, and Birobidzhan. I will then demonstrate the ways in which the notions of the figure of the Jew and of local Jewish history are performed, or acted out in these three comparative geographical contexts. These cases, as, in conclusion, I will argue, represent three very different approaches to public memory and memorialization with regard to the Jew, and perhaps in regard to troubled historical legacies more generally.
Date: 2018
Date: 2021
Author(s): Wróbel, Karolina
Abstract: Over the past three decades, a renewed interest in Jewish heritage in Poland has emerged. This phenomenon has its origins in the late 1970s and early 1980s and has since developed into a recognizable trend often described as the "Jewish revival" or "Jewish renaissance." The annual Jewish Culture Festival in Krakow is the most prominent manifestation of this movement. Every summer, Krakow is turned into a stage by performances of Klezmer music, theatre and art exhibits dealing with Jewish culture. Workshops on Jewish traditions intend to educate the participants about the century-long presence of Jewish life in Poland and Polish-Jewish co-existence. Despite its popularity in Poland, the Festival has met with criticism and skepticism internationally. The most vocal critics are members of Jewish communities across North America and Western Europe, who accuse Poles of misappropriating and misrepresenting Jewish culture. Many commentators point to the antagonistic nature of Polish-Jewish relations suggesting a lack of historical sensitivity on the part of the Poles and question the motivation and sincerity of the Jewish culture revival. This point of tension reflects the existence of two opposing narratives which have come to dominate Polish and American/Western European historical discourse respectively. This dissertation aims to dissect the root and explain the cause of these competing perspectives. To achieve this goal, this study investigates the renaissance of Jewish culture through the lens of the annual Jewish Culture Festival in Krakow. In reference to Pierre Nora's concept of the lieu de memoire, it examines the value of the Festival as a site of memory and analyzes performance in relation to the specific space and time in which it occurs. More specifically, it contests the nature, popularity and educational value of the Festival within the discussion of cultural ownership.
Author(s): Baer, Marc David
Date: 2013
Author(s): Pignatelli, Marina
Date: 2020
Abstract: Jews who remained or returned to Portugal after the Expulsion (1496) and Inquisition (1536–1821) adopted and preserved different strategies to resist total assimilation, forced conversion and antisemitism. Today, Jewish communities are small and shy. At the same time, however, many Portuguese insist on an identification with a Jewish matrix. In parallel, there is an unprecedented effort to revitalize Jewish cultural memory in the public and private spheres. This article critically discusses the broad notion of Jewish identity and its representations in present day Portugal. It gives a succinct account of its existing Jewish communities, their power interrelationships and the categorizations used to label who is identified as a Jew. The article examines the making of cultural Jewish heritage and its paradoxes, considering the variety of agents involved and their agendas. While it will be argued that Jewish identity is certainly multidimensional, there are, at the same time, several contemporary native Jewish tangible and intangible cultural traces that are being neglected in the systematization process of Jewish memory and traditions in Portugal. Given the homogenizing tendencies of globalization and the particularizing local reactions to such trends, the present article describes and reflects on how the Jewish past in Portugal is intertwined with the present, and how the plural ways of perceiving Jewish identity and its cultural manifestations can be understood in a glocal frame, in terms of both discursive and material Jewish traditions. Based on a qualitative approach and a collaborative ethnographic method, the article analyzes how the Portuguese matrix of Jewish culture remains part of the Sepharad imaginary while it is subjected to the constraints of time and space.
Author(s): Kucia, Marek
Date: 2016
Abstract: Drawing upon developments in cultural and social memory studies and Europeanization theory, this article examines the Europeanization of Holocaust memory understood as the process of construction, institutionalization, and diffusion of beliefs regarding the Holocaust and norms and rules regarding Holocaust remembrance and education at a transnational, European level since the 1990s and their incorporation in the countries of post-communist Eastern Europe, which is also the area where the Holocaust largely took place. The article identifies the transnational agents of the Europeanization of Holocaust memory—the European Union’s parliament, the International Holocaust Remembrance Alliance, the Council of Europe, the Organization for Security and Cooperation in Europe, and its Office for Democratic Institutions and Human Rights, as well as the United Nations. It analyzes chronologically the key Holocaust-related activities and documents of these agents, highlighting East European countries’ varied and changing position towards them. It examines synchronically the outcome of the Europeanization of Holocaust memory by these transnational agents—a European memory of the Holocaust—identifying its key components, discussing the main aspects, and illustrating the impact of this process and outcome upon the memory of the Holocaust in the East European countries. The article argues that the Europeanization of Holocaust memory has significantly contributed to the development of Holocaust memory in Eastern Europe, although other agents and processes were also involved.
Author(s): Cârstocea, Raul
Date: 2021