Search results

Your search found 240 items
Previous | Next
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year View all 1 2 3 4 5
Home  / Search Results
Author(s): Duch-Dyngosz, Marta
Date: 2015
Abstract: Warto zwrócić uwagę na przestrzenie lokalne – przedwojenne sztetle, małe miejscowości zamieszkiwane przed wojną przez liczne społeczności żydowskie. To w nich wyraźniej widać następstwa Zagłady. Po wojnie przestały istnieć tam całe wspólnoty żydowskie, a po ich wielowiekowej obecności pozostały domy, sklepy, przed-mioty codziennego użytku; wojnę przetrwało, choć w różnym stanie, żydowskie dziedzictwo materialne – dawne synagogi, cmentarze, książki, przedmioty kultu religijnego. Wielu badaczy wskazuje na fakt, że nieżydowscy mieszkańcy odnieśli korzyści na skutek Holokaustu – przejęli majątki należące kiedyś do Żydów oraz pozycje społeczne zajmowane kiedyś przez nich Ten fakt, jak również namacalność Zagłady w przestrzeniach dawnych sztetli(masowe groby, niezamknięte getta, egzekucje) i różne postawy wobec ludobójstwa oraz jego ofiar miały wpływ na kondycję tworzących się po wojnie społeczności – szczególnie w wymiarze tożsamościowym. Następstwa Zagłady złożyły się na ramy trudnej przeszłości, które do dziś kształtują postawy wobec Żydów oraz pamięć o Holokauście w dawnych sztetlach. Co ważne, przestrzenie te zachowały w dużym stopniu swój urbanistyczny układ – do dziś stoją tam przedwojenne domy i kamienice, pozostały też elementy żydowskiego dziedzictwa materialnego – najczęściej dawne synagogi oraz żydowskie cmentarze. Pamięć o wojnie, o dawnych sąsiadach, o postawach członków grupy własnej jest wciąż podtrzymywana jako część lokalnego kontekstu.
Author(s): Arkin, Kimberly A.
Date: 2018
Author(s): Lehrer, Erica
Date: 2012
Author(s): Misco, Thomas
Date: 2008
Date: 2002
Abstract: The debate about Jan Tomasz Gross’s Neighbors (2000) in which the author gave a detailed description of the collective murder of the Jewish community of Jedwabne by its ethnic Polish neighbors on July 10, 1941, has been the most important and longest-lasting in post-communist Poland. The publication of Neighbors raised important issues such as the rewriting of the history of Polish-Jewish relations during the Second World War, of modern national history, and the reevaluation of the collective self-image of Poles themselves as having been solely victims. The article places the discussion within the context of two approaches to the collective past—first, the self-critical approach that challenges the old, biased representation of Polish-Jewish relations and the Polish self-image
as victims; and second, the defensive approach that seeks to maintain the older representations of Polish-Jewish relations and the Polish self-image. A general description of the debate is presented, followed by an analysis of
its various stages and dynamics. The conduct of the investigation by the Institute of National Memory (IPN) into the Jedwabne massacre and the official commemoration on the sixtieth anniversary of the crime are two crucial events that demonstrate that important segments of the Polish political and cultural elite are capable of overcoming its dark past. At the same time, reactions of the right-wing nationalist political and cultural elites and their supporters reveal that the defensive approach continues to exert influence in public life. Only time will tell if this latter phenomenon
will become marginal.
Date: 2013
Abstract: Předložená studie analyzuje situaci v oblasti péče poskytované přeživším
šoa a ostatním obětem nacisticko-fašistické perzekuce na území Itálie (dále jen
studie) a vznikla na žádost a pro potřeby Evropského institutu odkazu šoa, o. p. s.
(dále jen ESLI), jemuž má sloužit především jako podpůrný nástroj pro
formulování jeho krátko-, středně- a dlouhodobých strategií v oblasti péče o
přeživší šoa a ostatní oběti nacisticko-fašistické perzekuce.
Tato studie v mnohém inspirativně a metodologicky vychází ze studie
Situace v oblasti péče poskytované přeživším holocaustu a ostatním obětem
nacistické perzekuce na území České republiky provedené výzkumným týmem
pod vedením PhDr. Dariny Sedláčkové (Praha: ESLI, 2012).
V úvodní kapitole je definována cílová skupina, na niž se studie
zaměřuje, jsou zde představena základní metodologická východiska, užívané
termíny a rozsah mapované péče. V závěru této části jsou uvedeny předpokládané
tendence ve vývoji potřeb výše definovaných cílových skupin.
Druhá kapitola obsahuje ucelený přehled platné italské legislativy
související s oblastí sociálního a důchodového zabezpečení a státní a
regionální/místní sociální podpory a obsahuje i souhrnný přehled specifických
opatření přijatých italským státem ke zlepšení životní situace cílových skupin,
eventuálně jejich pozůstalých. Kapitola je doplněna informacemi o
odškodňovacím programu Claims Conference na území Itálie.
Třetí kapitola prezentuje asociace a organizace, které sdružují přeživší
šoa a další oběti nacisticko-fašistické perzekuce v Itálii, popřípadě jejich pozůstalé.
Zmíněny jsou také organizace spojující účastníky národního boje za osvobození.
Čtvrtá kapitola analyzuje současný stav poskytování sociální péče
přeživším šoa a ostatním obětem nacisticko-fašistické perzekuce v Itálii z pohledu
praxe a jsou zmíněny regionální diverzity v poskytování sociální péče.
V poslední a závěrečné kapitole jsou shrnuta zjištěná fakta a jsou vedena
doporučení na zlepšení fungování systému sociální péče poskytované přeživším
druhé světové války a nacisticko-fašistické perzekuce. Tato doporučení vycházejí z reálných návrhů a praktických potřeb a mohla by efektivně vylepšit sociální
pozici cílové skupiny.
Součást studie tvoří rovněž příloha s přehledem relevantních italských
zákonů.
Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu vypracovávání studie postupně
docházelo k úpravám penzijního systému a k přechodu na nový, je na tyto
skutečnosti na patřičném místě upozorněno.
Autorka studie používá primárně italskou odbornou terminologii a
názvosloví a až v závorce uvádí český překlad. Je si však vědoma toho, že překlady
nejsou vždy zcela přesné, a to z toho důvodu, že v českém jazyce není vždy možné
najít přesný ekvivalent termínů.
Zároveň autorka také upozorňuje na skutečnost, že italský důchodový a
sociální systém je natolik složitou soustavou, že pro tuto studii byly vybrány
relevantní informace a data. Mimo fokus této práce byly ponechány nepodstatné
skutečnosti, stejně jako nejsou zmíněny například sociální příspěvky, jež již
v současné době nejsou v platnosti
Date: 2015
Date: 2015
Date: 2018
Date: 2001
Author(s): Kucia, Marek
Date: 2001
Abstract: Sixty years after KL Auschwitz had been established by the Nazis on the outskirts of Oświęcim, a town in occupied Poland, to serve primarily as a ‘concentration camp’ for the Polish political prisoners and later as the major site of the ‘final solution of the Jewish question’, and 55 years after its nightmare ended through the liberation by the Soviet Army, a national representative survey of public opinion was conducted to measure the significance, knowledge and symbolism of KL Auschwitz among Poles today.1 This was the first comprehensive nation-wide survey of public opinion about Auschwitz in Poland. It covered some of the issues addressed in earlier surveys carried out since 1995.2 The survey was a part of a larger research project that deals with the changing perception and attitudes of Poles to Auschwitz in 1990s. This project also includes archival research, content analysis of the media and school text books, and empirical quantitative and qualitative research among the Polish visitors to the State Museum Auschwitz-Birkenau in Oświęcim and the Museum’s staff. The project in general and the survey in particular have been undertaken to fill in the gap of knowledge and understanding of the Polish perceptions of and attitudes to what is a painful historical fact, a complex symbol and a matter of controversies. A research objective also was to provide cognitive background to educational activities about Auschwitz in Poland and world-wide, in particular to the activities of the State Museum Auschwitz-Birkenau as well as Polish and international school curricula designers and textbook writers.
Author(s): Morsch, Günter
Date: 2001
Abstract: In 1995 the German federal centre for political education published a collection of essays on the problems arising from public representations of the Holocaust. Angela Genger, director of the Dusseldorf Memorial Centre, expressed her worries about developments at the major memorial centres following the unification of Germany. Under the heading ‘Are we facing a roll back?’, she laments that ‘the discursive and process-orientated practice adopted since the early eighties’ has been playing ‘non-principal role’2 in the memorials’ quest for renewal. As president of the working group for memorials in North Rhine-Westfalia, she particularly regrets that the discourse has since become ‘state-based’. In the old federal republic, the protagonists had often met with solid political opposition from the various municipalities, regions and federal states. Passionate and lengthy debates were carried on between so-called ‘barefoot historians’ and history workshops, trade union and church groups (especially ‘Aktion Sühnezeichen’), engaged activists and local politicians, but most of all former inmates and other victims of National Socialism. They eventually succeeded in bringing about a range of vastly different, decentralized memorials. These are seen in strong contrast to the centralized memorials, which are funded by the federal government and the relevant states, were conceived by historians and other experts, and are headed by academics and administrators enjoying a superior level of social security, with pension benefits and even the provision of housing.
Author(s): Madigan, Kevin
Date: 2001
Editor(s): Coen, Paolo
Date: 2018
Abstract: L'arte e il Museo rappresentano due settori all'avanguardia nella ricerca e nella trasmissione della Memoria della Shoah. Esattamente queste due frontiere disciplinari si occupano fra l'altro dei molti e diversi modi in cui la Memoria stessa è vista, comunicata o percepita. Il libro, frutto di uno studio durato molti anni, accoglie contributi di specialisti fra i più accreditati nei due temi: persone, situazioni e realtà nuove e a tratti sorprendenti aiutano il lettore a comprendere meglio i volti, le sembianze della Memoria della Shoah nel mondo di oggi e di domani.

Indice
Maya Zack, Counterlight

Clara Ferranti, Per una definizione linguistica del totalitarismo del XXI secolo: “radiografia” controluce dell’epoca contemporanea

Paolo Coen, Da Richard Serra in qua. La memoria dell’Olocausto nell’arte e nel Museo, fra continuità, fratture e intersezioni

Eleonora Palmoni, Proposta per musealizzare una delle località di internamento fascista nelle Marche: la Villa Giustiniani-Bandini di Urbisaglia

Daria Brasca, “Holocaust-Era Looted Art” nel contesto italiano: le collezioni private ebraiche tra rimozioni storiche e mancata coscienza nazionale

Manfredo Coen, Il Parco del Cardeto ad Ancona

Chiara Censi, Il patrimonio ebraico di Ancona e delle Marche. La musealizzazione del Cimitero Ebraico di Ancona

Lola Kantor-Kazovsky, Post-Holocaust Reflexion in Moscow Non-conformist Art of the 1960s and Michail Grobman’s Israeli Leviathan group

Danielle Pardo Rabani, La memoria del Bene, Brindisi accoglie: proposta per il recupero e la valorizzazione della ex Stazione Sanitaria Marittima di via Mater Domini

Giorgia Calò, Rappresentare il non rappresentabile. Il volto della Shoah

Anastasia Felcher, Of Their Own Design: Curatorial Solutions to Commemorate the Shoah in Museums across Eastern Europe

Elenco delle immagini
Author(s): Krstić, Jovan
Date: 2015
Abstract: One of the clear examples of the existence of legal gaps in the legislation of the Republic of Serbia is the problem of restitution of property of Holocaust victims, which is shown as a separate problem that remains unregulated. The academic community of experts deserves serious scientific criticism for tolerating legal gaps in the legal system. Criminological phenomena of hate crime and hate speech which in the past resulted in the adoption of racial laws, civil rights and confi scation of property and physical liquidation – Holocaust –are such unique instances of evil that they exceede the limits of one life span and affect generations to come, unprepared to deal with them due to the unwillingness of our generation to act preventively regulating social relations based on modern principles and standards in order to prevent recurrence of the past. This is considered to be the essential (symbolic) inadequacy of the security systems from the perspective of knowledge management and diplomacy. Wrong attitude of the academic community towards the problem of increasing the capacity within the security system to protect the public interest and towards the reform of the security system can be critically assessed through present profiling of the security community outside of executive power – in the judiciary, in the status of law enforcement agencies, although the nature of their work and the principle of secrecy is incompatible with the principle of transparency in the work of law enforcement agencies. Unfortunately, it is likely that all these problems will be crashing down on the future generations.
Author(s): Lazić, Radovan
Date: 2015
Abstract: Law on Property Restitution and Compensation stipulates that its provisions apply to confiscated property provided that the owner of that property is rehabilitated. In this case, the request for the return of property must be accompanied by a court decision on the rehabilitation or proof that the application for rehabilitation was submitted. The first Serbian Rehabilitation Act was passed in 2006. According to the Law on Rehabilitation, from December 2011, persons who have been deprived of a right (to life, to freedom of movement, to property...) because of political activism, ideological or religious beliefs and national origin before the entry into force of this Act can be rehabilitated. However, the question is how the provisions of this law are applied to the victims of the Holocaust and other victims of Nazi terror. Does this law take into account the victims, does it provide any satisfaction to the victims of the Holocaust and other victims of the occupiers and various quisling formations? What consequences the
implementation of the Rehabilitation Act may have on the property rights of persons who, in the course of World War II, acquired property that was previously forcibly taken away (factual and legal violence) from their
rightful owners? What consequences the implementation of this law may have on the rights of the victims of the Holocaust and their heirs and what consequences the implementation of this law may have on the rights of the
victims of the Holocaust who have no heirs?
Author(s): Samardžić, Nikola
Date: 2015
Abstract: Following on the overview presented at the first annual Holocaust and Restitution Conference concerning what is known about the expropriation of cultural property in Serbia during World War II and where that cultural property is presently located, ways in which restitution of art, Judaica, and other cultural property might best be implemented are discussed.

Serbia is encouraged to do historical research on the history of cultural plunder during World War II and on what was restituted to Serbia and within Serbia after the War, and to create a listing or database on the internet of what was taken in Serbia, noting what was subsequently returned and what is still missing. An entity should be responsible for provenance research in the country, either one that actually does the research as in Austria or one that oversees the research carried out by museums, libraries, and archives as in the Netherlands. Information should be made public over the internet of the results of such provenance research. A separate entity, as neutral and independent as possible, should be responsible for restitution decisions based on the provenance research. Serbia should pass legislation covering the return of private movable cultural property that is applicable to both Serbian and foreign citizens. Preferably there should be no deadline for claims for cultural property, whether individual or communal, since such cultural property is often not immediately identifiable. A non-bureaucratic process for filing claims should be established. Cultural property for which original owners and heirs are not identified (heirless property) should be listed on an internet site so that potential claimants can come forward. Such
items should not necessarily move from their current location, but their provenance history should be publicly noted.
Author(s): Fisher, Wesley A.
Date: 2015
Abstract: Following on the overview presented at the first annual Holocaust and Restitution Conference concerning what is known about the expropriation of cultural property in Serbia during World War II and where that cultural property is presently located, ways in which restitution of art, Judaica, and other cultural property might best be implemented are discussed.
Serbia is encouraged to do historical research on the history of cultural plunder during World War II and on what was restituted to Serbia and within Serbia after the War, and to create a listing or database on the internet of what was taken in Serbia, noting what was subsequently returned and what is still missing. An entity should be responsible for provenance research in the country, either one that actually does the research as in Austria or one that oversees the research carried out by museums, libraries, and archives as in the Netherlands. Information should be made public over the internet of the results of such provenance research. A separate entity, as neutral and independent as possible, should be responsible for restitution decisions based on the provenance research. Serbia should pass legislation covering the return of private movable cultural property that is applicable to both Serbian and foreign citizens. Preferably there should be no deadline for claims for cultural property, whether individual or communal, since such cultural property is often not immediately identifi able. A non-bureaucratic process for filing claims should be established. Cultural property for which original owners and heirs are not identifi ed (heirless property) should be listed on an internet site so that potential claimants can come forward. Such
items should not necessarily move from their current location, but their provenance history should be publicly noted.