Search results

Your search found 70 items
Previous | Next
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year View all 1 2
Home  / Search Results
Author(s): Nahon, Peter
Date: 2020
Abstract: This article deals with the varieties of French spoken down to our own day by the descendants of the two historic Jewish populations established in Southern France. The first of these two populations was located in Southeastern France and comprised Jews of the former Papal State of Avignon and the adjacent territories formerly known as Comtat Venaissin. The second, located in Southwestern France is of more recent vintage, having been founded in the sixteenth century by descendants of fugitives from the Iberian Inquisitions. Today neither of these two groups numbers more than a few dozen individuals. The unique varieties of French, which they use and which have replaced former varieties of Provencal and Gascon, are teetering on the verge of extinction. Hitherto there has been little systematic study of these dialects. But today, realizing their status as endangered languages, we claim that it is urgent to record and chronicle as much of them as possible. Here we provide a description based upon extant written documents and the results of an ongoing in loco investigation. This is followed by a linguistic analysis of the material, taking into account inter alia the phonetics, the phonology and the constructional morphology of the specific vocabulary. This study is then complemented by a sociolinguistic outline of the situations of use of this heretofore almost neglected linguistic material. The conclusions of our study are that, despite the apparent relationship between these two varieties, their patterns of linguistic divergence are deeply differentiated, hence our doubts about the legitimacy of a single and common denomination, i. e. of “Jewish varieties” or “Jewish languages”, for such unrelated linguistic mechanisms.
Date: 2008
Abstract: In this paper, the question of importance of Judeo--Spanish as the means for maintaining ethnic identity among the Sephardim in the territories of former Yugoslavia is investigated through an analysis of articles dedicated to the topic published in El amigo del puevlo (a Judeo-Spanish periodical which first was published in Serbia, and then in Bulgaria), fragments from the books by Angel Pulido, Los israelitas espanoles y el idioma castellano (Madrid 1904) and Espanoles sin patria y la raza sefardi (Madrid 1905),as well as unpublished documents from the Archive of Serbia and the Jewish Historical Museum in Belgrade.The present analysis suggests that a specific language ideology(negative attitudes towards the minority language in question) has played a crucial role in language shift in favor of the majority languages in the region (which has not jeopardized the concept of ethnic identity and membership), thus supporting findings by other authors(e.g., Myhill 2004, Weis 2000) that the maintenance of ethnic identity among Jews over the centuries has often been strengthened bycultural (religious, traditional, literary, etc.) rather than linguistic criteria. From the theoretical standpoint, this research clearly supports the view that the construction of ethnicity and ethnic identity should be viewed as a complex process in which different factors (language being only one of them) have different values and saliency at different points in time (e.g., see Fishman 1989; 1999)
Date: 2017
Abstract: La tesis recoge una propuesta lexicográfica en jaquetía (etnovariedad del judeoespañol) a partir de los lemas que la comunidad judía de Melilla incluye en su habla entre 2014 y 2017. Dicha propuesta se ha elaborado combinando los datos obtenidos en entrevistas y cuestionarios de campo llevados a cabo a los miembros de esta comunidad y sus descendientes y relacionados que residen en la ciudad, en el resto de España o en el extranjero, especialmente en Israel (capítulos II y III). El marco teórico central se apoya en la sociolingüística cognitiva y las amplias posibilidades aplicadas que ofrece la corriente para el estudio de etnovariedades. La tesis igualmente relaciona el habla de las etnias con la percepción y la incidencia de esta en los hablantes y la academia. Se emplean, como novedad, distintas tomas de datos modulares que permiten reforzar la información en las diferentes fases del proceso. Asimismo, el estudio guarda una relación considerable con la antropología y la etnografía relacionándose algunos conceptos y métodos de estas ciencias con la producción lingüística de los hablantes (capítulo I). Tras presentar el papel de la jaquetía en la academia y en la política lingüística española, se contabilizan y analizan los principales rasgos y fenómenos lingüísticos observados, estos se relacionan con otras etnovariedades para comparar la similitud de patrones en cuanto a la evolución y/o vigencia de la jaquetía se refiere a la vez que se aporta una aproximación para contribuir y abordar en el futuro este tipo de estudios sobre hablas minoritarias (capítulos I, III y IV). La originalidad del trabajo reside en el enfoque comunicativo sobre un habla oral que en su estadio de extinción está incluso estandarizando su escritura a través de mensajes privados de WhatsApp y Facebook. Por otro lado, se muestra un uso intracomunitario relacionado con la intimidad de los hablantes no presentado con anterioridad para las etnovariedades, ya que normalmente estas se asocian con el humor en el caso de la jaquetía o la delincuencia si se hace referencia al caló (capítulos I y IV). El estudio trata de resolver la aparente antonimia entre lo que la jaquetía de Melilla es, es decir, energía, producción, uso, variedad cultural o etnovariedad; y lo que los lingüistas y los hablantes, aquí informantes, creen que es como resultado de sus investigaciones y percepciones respectivamente (capítulo IV). Por último, se presentan los fenómenos extralingüísticos relacionados con el habla y la evolución de esta en la comunidad de descendientes judíos melillenses en Israel así como la convergencia de la jaquetía al hebreo y al español y divergencia del elemento árabe (capítulo IV).
Date: 2007
Abstract: Målet för den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Ett av dessa minoritetsspråk är jiddisch. Inför regeringens arbete med att ta fram en minoritetspolitisk proposition behöver befintligt beredningsunderlag kompletteras med underlag som rör den nuvarande situationen för jiddisch och dess förutsättningar för att bevaras som ett levande språk i Sverige.För uppdraget svarar Susanne Sznajderman-Rytz, sakkunnig i jiddisch och minoritetsfrågor för Judiska Centralrådet i Sverige sedan 26 mars 1997. Uppdraget är utfört i samråd med företrädare för Judiska Centralrådet. Denna studie ska läsas med beaktande av att tiden och de resurser som ställts till förfogande varit begränsande. Det är nödvändigt att påpeka att jiddisch i jämförelse med övriga minoritetsspråk inte har samma ställning och inte heller fått motsvarande resurser för att kartlägga och på djupet studera de faktiska förhållandena för jiddisch i Sverige idag. För att kunna studera och beskriva situationen för jiddisch och de jiddischtalande har Judiska Centralrådet i Sverige ställt medel till förfogande. Med dessa medel genomfördes en enkätundersökning. I samband härmed vill jag uttrycka ett stort tack till alla som villigt medverkat i enkäten för att ge en bättre förankring till studien.Eftersom tiden varit starkt begränsad har professorerna Lars-Gunnar Andersson vid Göteborgs universitet, Kenneth Hyltenstam vid Stockholms universitet och Olle Josefsson vid Institutet för språk och folkminnenvarit välvilligt behjälpliga med sakkunskap och synpunkter. Under arbetet med studien har det framkommit aspekter kring de talandes relation till jiddisch som starkt berör andra områden än det rent lingvistiska. Med en jiddischkultur som marginaliserats och underordnats en majoritetskultur har de talande övergivit sina egna traditioner, undertryckt den egna identiteten och avstått från att uttrycka sig på sitt eget språk. Flera generationer uppvuxna i Sverige har känt ett starkt krav på assimilation och raderat ut sitt eget kultur- och språkarv i övertygelsen om att på så vis vinna acceptens både på ett personligt och samhälleligt plan. Detta har skapat en blandad och ibland kluven relation till den egna kulturen, det judiska levnadssättet och den icke-judiska omvärlden. För många har det inneburit utanförskap, kränkning och känsla av mindervärdighet. Vår studie visar att många judar i Sverige idag önskar att mer aktivt utveckla den egna kulturen, återta sina språk och praktisera sina traditioner. De flesta vuxna bär på minnen från sin barndom som påtagligt markerade känslan av utanförskap. Vi är många som minnsden obligatoriska morgonsamlingen, som innebar att knäppa sina händer och be icke-judiska böner, stå i korridoren under kristendomsund ervisningen, visa upp intyg för att få ledigt under judiska helger, gå hem på lunchrasten för att kunna äta en måltid som är koscher. Dessa händelser har präglat många generationer judar i Sverige. På det personliga planet och även i samhälle t finns det nu ett behov av upprättelse, försoning och rätt att på lika villkor med övriga grupper få del av det som är genuint för den judiska minoriteten. Vårt bidrag har varit en stor villighet att solidarisera och underordna oss samhället och majoriteten. Priset har varit på gränsen till utplåning av egna språk, identitetsmarkörer och den judiska kulturella särarten.Med språk- och ramkonventionen blir rätten till det judiska en väg att stärka och bekräfta värdet av att flera kulturer. I Sverige har judarna levt samman med majoritetsbefolkningen och bidragit till en dynamisk mångfald till gagn för kultur, ekonomi, forskning och utveckling. På många plan har minoriteten och majoriteten befruktat varandra.
Author(s): Pindamo, Torunn
Date: 2021
Author(s): Rock, Jonna
Date: 2019
Abstract: This study analyzes issues of language and Jewish identification pertaining to the Sephardim in Sarajevo. Complexity of the Sarajevo Sephardi history means that I explore Bosnia-Herzegovina/Yugoslavia, Israel and Spain as possible identity-creating factors for the Sephardim in Sarajevo today. My findings show that the elderly Sephardic generation insist on calling their language Serbo-Croatian, whereas the younger generations do not really know what language they speak – and laugh about the linguistic situation in Sarajevo, or rely on made-up categories such as ‘Sarajevan.’ None of the interviewees emphasize the maintenance of Judeo-Spanish as a crucial condition for the continuation of Sephardic culture in Sarajevo. Similarly, the celebration of Jewish holidays is more important for the maintenance of identity across the generations than speaking a Jewish language. At the same time, the individuals also assert alternative forms of being Bosnian, ones that encompass multiple ethnicities and religious ascriptions. All the youngest interviewees however fear that the Sarajevo Sephardic identity will disappear in a near future. Unique characteristics of Sarajevo Sephardim include the status of the Sephardim and minorities in Bosnia and Herzegovina given (1) the discriminatory Bosnian Constitution; (2) the absence of a law in Bosnia on the return of property; (3) the special situation wherein three major ethnic groups, and not just a single, ethnically homogeneous ‘majority,’ dominate the country; (4) the lack of a well-developed Jewish cultural infrastructure. Despite all of this, a rapprochement between the Sarajevo Jewish Community members and their religion and tradition is taking place. This phenomenon is partly attributable to the Community’s young religious activist and chazan, Igor Kožemjakin, who has attracted younger members to the religious services.
Date: 2020
Abstract: Yiddish was the everyday language spoken by most Central and East European Jews during the last millennium. As a result of the extreme loss of speakers during the Holocaust, subsequent geographic dispersal, and lack of institutional support, Yiddish is now an endangered language. Yet it continues to be a native and daily language for Haredi (strictly Orthodox) Jews, who live in close-knit communities worldwide. We have conducted the first study of the linguistic characteristics of the Yiddish spoken in the community in London’s Stamford Hill. While Krogh (in: Aptroot, Aptroot et al. (eds.) Leket: Yiddish studies today, Düsseldorf University Press, Düsseldorf, pp 483–506, 2012), Assouline (in: Aptroot, Hansen (eds.) Yiddish language structures, De Gruyter Mouton, Berlin, pp 39–62, 2014), and Sadock and Masor (J Jew Lang 6(1):89–110, 2018), investigating other Hasidic Yiddish-speaking communities, observe what they describe as morphological syncretism, in this paper we defend the claim that present-day Stamford Hill Hasidic Yiddish lacks morphological case and gender completely. We demonstrate that loss of morphological case and gender is the result of substantial language change over the course of two generations: while the case and gender system of the spoken medium was already beginning to undergo morphological syncretism and show some variation prior to World War II, case and gender distinctions were clearly present in the mental grammar of both Hasidic and non-Hasidic speakers of the relevant Yiddish dialects at that stage. We conclude the paper by identifying some of the language-internal, sociolinguistic and historical factors that have contributed to such rapid and pervasive language change, and compare the developments in Stamford Hill Hasidic Yiddish to those of minority German dialects in North America.
Author(s): Verschik, Anna
Date: 2020
Abstract: Aims and Objectives/Purposes/Research Questions:
Studies on incomplete first language(L1) acquisition emphasize restricted input, the low prestige of heritage/immigrant/minority lan-guages, and age of acquisition as significant factors contributing to changes in L1. However, it is notalways clear whether it is possible to distinguish results of incomplete acquisition and contact-induced language change. This article deals with two Yiddish–Lithuanian bilinguals who acquiredboth languages at home (recorded in 2010 and 2011). The focus of the article is the absence of theYiddish past tense auxiliary in both informants and the replacement of Yiddish discourse-pragmaticwords by their Lithuanian or English equivalents in the speech of the second informant.
Design/Methodology/Approach:
Qualitative analysis of the speech of two Yiddish–Lithuanianbilinguals.
Data and Analysis:
Two sets of recordings analyzed for the past tense use and other featuresmentioned in Yiddish attrition studies.
Findings/Conclusions:
Restricted input is to be considered as a factor inany case. However, it isargued that phenomena reported in the heritage language literature are often the same as in thecontact linguistic literature: impact on non-core morphosyntax, prosody, and word order areusually mentioned as primary candidates of contact-induced structural change. Based on purelylinguistic phenomena, it is not possible to distinguish between the results of acquisition under theconditions of limited input and in other contact situations where limited input is not necessarily thecase. Many features of the informants’ Yiddish are a result of Lithuanian impact.
Originality:
Yiddish–Lithuanian early bilingualism is extremely rare nowadays. The data andanalysis contribute to a general understanding of the interplay between contact-induced languagechange and limited input.
Significance/Implications:
Unlike what is often presumed, it is not always possible to makecomparisons to monolinguals or balanced bilinguals because monolingual speakers of Yiddish donot exist
Author(s): Irwin, Vera
Date: 2017
Author(s): Filipović, Jelena
Date: 2015
Abstract: The status and sustainability of minority/dominated languages in the 21st century are
very much influenced by general and language ideologies of times gone by. Namely,
Eurocentric modernity-driven language policy and planning, which result in the
formation of standard language culture ideologies, are at the core of the cultural,
political and historical frameworks which, since the 19th century, have influenced the
relationship between majority (standardized) languages and minority/dominated
languages spoken in political entities recognized as nation-states in Europe. It is within
this framework of standard language cultures (Milroy, 2001) that the history, the loss,
and the possible revitalization of Judeo-Spanish can and should be understood.

Na status i održivost manjinskih jezika/jezika kojima se dominira u 21. veku
umnogome utiču opšte i jezičke ideologije prošlih vremena. Naime, evrocentrična
modernost koju pokreće jezička politika i jezičko planiranje, koja ima za posledicu
oblikovanje standardnih jezičkih kulturnih ideologija, predstavlja srž kulturnih,
političkih i istorijskih okvira koja je od 19. veka uticala na odnos između većinskih
(standardizovanih) jezika i manjinskih jezika/jezika kojima se dominira kao političke
entitete koji su priznati kao nacionalne države u Evropi. Upravo se u ovom okviru
standardnih jezičkih kultura (Milroy, 2001) mogu i treba razumeti istorija i gubitak, kao
i moguća revitalizacija jevrejsko- španskog.

En relación a las lenguas minoritarias dominadas en el siglo xxi, su estado y subsistencia
están muy influidas por las ideologías generales y también lingüísticas del tiempo que
vivimos. Concretamente, la modernidad eurocéntrica de la política y de la planificación
lingüística que conducen a la formación de ideologías culturales lingüísticas estandarizadas,
están en el núcleo de los marcos históricos, políticos y culturales que, desde el siglo xix,
han influido en la relación entre la mayoría de las lenguas (estandarizadas) y las lenguas
minoritarias dominadas habladas en las entidades políticas reconocidas como son los
Estados nación en Europa. Es dentro de este marco de culturas lingüísticas estándar (Milroy,
2001) que puede y debe ser entendida su historia y su pérdida, así como la revitalización
del judeoespañol.
Author(s): Zaagsma, Gerben
Date: 2011
Author(s): Verschik, Anna
Date: 2014
Author(s): Verschik, Anna
Date: 1999
Abstract: The topic of the present article is the socio-cultural history of Estonian Jews as well as main patterns of their linguistic behavior. This atypical Jewish community definitely deserves more scholarly attention than it has received. It is important to stress that not all Jews living in Estonia today are considered to be Estonian Jews. Only those who were born and/or whose socialization took place in independent Estonia (1918-1940) and their descendants are included in this group. Those who migrated to Estonia after 1940 belong socio-culturally and linguistically to a different community (Russian language and cultural orientation). Estonian Jews are multilingual as a rule (Estonian, Yiddish, Russian, German); however, reasons for their multilingualism differ from those of a traditional Jewish community. In our case these reasons include: small size of the minority, high rate of urbanization, lack of strict orthodoxy, acculturation and modernization. Yiddish dialect spoken in Estonia, or Estonian Yiddish, is highly valued by its speakers. The status of Yiddish among other co-territorial languages is discussed in this paper. Linguistic behavior is based largely on a high degree of linguistic awareness (speakers enjoy their multilingualism). However, the number of Yiddish speakers is constantly decreasing due to certain historical events (Soviet and Nazi occupation of Estonia, abolition of cultural autonomy, Soviet ethnic policy, etc). The possibilities of future developments -a shift to other languages, the emergence of a Yiddish-Estonian-Russian mixed variety, a new multilingualism of Yiddish-speaking immigrants -should all be taken into consideration.
Author(s): Muir, Simo
Date: 2009
Abstract: Artikkelin tarkoituksena on kuvata sosiolingvistisestä näkökulmasta Helsingin juutalaisten kontakteja ja kielenvaihtoja ja analysoida joitakin juutalaisten etnolektisen puheen ilmiöitä. Artikkeli tarkastelee tätä kenttää etnolektin yleisten määritelmien sekä jiddišinjälkeisen juutalaisen etnolektin (Post-Yiddish Jewish Ethnolect) käsitteen valossa.

Artikkelin ensimmäinen osa tarkastelee Helsingin juutalaisen yhteisön muodostumista, juutalaisen yhteisön monikielisyyttä ja yhteisössä tapahtuneita kielenvaihtoja jiddiaistä ruotsin kautta suomeen. Myös venäjän, saksan ja (nyky)heprean kielellä on on ollut roolinsa yhteisön monikielisyydessä. Vastoin yleistä käsitystä, Helsingin juutalainen yhteisö säilytti jiddišin kielen verrattain pitkään ruotsin ja suomen rinnalla. Jiddišin kielellä oli tärkeä sija kulttuurielämässä sekä uskonnollisessa toiminnassa. Artikkeli pohtii myös eri tekijöitä, jotka johtivat lopulta jiddišin kielen syrjäytymiseen.

Artikkelin toinen osa tarkastelee lehdissä ja juutalaisissa revyyteksteissä esiintyviä vanhan juutalaisruotsin ja juutalaissuomen parodioita. Nämä osoittavat omalta osaltaan, että valtaväestöllä oli selvä kuva siitä, mitkä olivat juutalaisruotsin tai juutalaissuomen ominaispiirteet ja että Helsingin juutalaisten kielelliseen repertoaariin kuului jiddišinvaikutteinen varieteetti. Myös tänä päivänä on havaittavissa ryhmänsisäisessä kanssakäymisessä niin ruotsin kuin suomenkin kielessä erityinen etnolektinen rekisteri, jota voidaan käyttää tunnusmerkkisissä tilanteissa (marked situations). Tämä etnolektinen rekisteri esiintyy erityisesti tilanteissa, joissa etnisen ryhmäidentiteetin rooli on keskeinen. Artikkeli tarkastelee ilmiötä kirjallisten ja suullisten lähteiden avulla ja tuo esille sen keskeisiä piirteitä.