Search results

Your search found 26 items
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year
Home  / Search Results
Date: 2018
Abstract: Очередной том фундаментальной серии «Народы и культуры» посвящен истории и культуре евреев на территории Российской империи, СССР и стран СНГ. В монографии рассматриваются общие вопросы происхождения и истории еврейского народа, особенности историкоантропологического облика и языков, а также проблемы изучения еврейского фольклора и этнографии. Основное внимание уделено этнополитической истории и своеобразию традиционной культуры российских евреев: их занятиям, костюму, обрядам жизненного цикла, религиозным праздникам, пище, народным знаниям, фольклору, декоративно-прикладному искусству, образованию. Специальные разделы освещают многообразные процессы, протекающие среди евреев в современном мире, взаимоотношения евреев с другими народами. В отдельных разделах даны историко-этнографические материалы по неашкеназским группам: грузинским и бухарским евреям и иудействующим. В создании тома приняли участие историки, филологи, этнографы, антропологи, социологи, фольклористы из России, Украины, Израиля и Франции.
Для историков, этнологов, культурологов, специалистов в разных областях иудаики, студентов профильных вузов и кафедр, широкого круга читателей
Author(s): Longman, Chia
Date: 2010
Abstract: In deze bijdrage wordt een synthese gebracht van de resultaten van twee socioculturele
antropologische onderzoeksprojecten in de Antwerpse joodsorthodoxe
gemeenschap die betrekking hebben op de ‘eigenheid’, ‘emancipatie’ en ‘integratie’
van vrouwen. Eerst wordt de betekenis van vrouwelijke religiositeit vanuit het
standpunt van strikt Orthodoxe, waaronder chassidische, vrouwen belicht. Terwijl in
het publieke en institutionele religieus domein mannen de paradigmatische ‘orthodoxe
jood’ zijn, is door de sacralisatie van het dagelijkse leven, de religieuze rol voor
vrouwen niet minder omvattend of belangrijk, maar vooral gesitueerd in de private en
huiselijke sfeer. Ik beargumenteer dat deze vorm van religieuze en gegenderde
eigenheid vanuit een antropologisch en gender-kritisch perspectief niet eenduidig
geïnterpreteerd kan worden in termen van ‘onderdrukking’ dan wel ‘emancipatie’. Het
tweede onderzoeksproject behandelt de problematiek van joodsorthodoxe vrouwen
(gaande van strikt tot modern orthodox) in Antwerpen die religieuze gendernormen
overschrijden door te studeren of werken in de omliggende seculiere maatschappij. De
levensverhalen onthullen zeer verschillende trajecten van vrouwen die de ontmoeting
met de ‘buitenwereld’ dikwijls verrijkend vonden maar ook wel interculturele
conflicten ervoeren. Er wordt besloten dat behoud van culturele eigenheid, naast
emancipatie en integratie van binnen uit de joodsorthodoxe gemeenschap niet
onmogelijk is, maar dat dit minimaal wederzijds dialoog en begrip vereist.

Author(s): Kasstan, Ben
Date: 2012
Abstract: This is the first study to explore the ways in which Jewish identities and identifications with Israel are fostered
in and articulated by forty British Jews participating in Taglit-Birthright, which is a free ten day tour of Israel.
Birthright is an institutionalised programme for young Jews from fifty-two countries around the world, which
proclaims the primordial link of the Jewish people and the land of Israel through two means; education and
experience. Birthright sits at the forefront of the current debate concerning British Jewry, and what it means
to be Jewish in the twenty-first century, as the programme admits an array of participants who fall beyond the
traditional ‘boundaries’ of Judaism in order to discover and create their own Jewish identities. This paper
serves as an interesting comparison to the American accounts that currently dominate the anthropological
discourse of Birthright, by contextualising the aspects of the tour which affected British participants most. It
will illustrate that the documents proving Jewish heritage, requested by Birthright organisers in the United
Kingdom but not in America, is indicative of the key difference between the two cohorts which harnesses
British participants from feeling Jewish. The work then focuses on the tochnit (‘schedule’), which enabled
participants to negotiate their Jewish identities by picking and choosing aspects of Judaism and Israel that
they could personally identify with. It then argues that Jewish rather than Israeli identifications were more
widely expressed amongst participants. Overall results demonstrate that ethnic Jewish identities, which
gravitate less around religiosity, became increasingly favourable amongst this sample of British Jewry. This
infers that Jewishness should be measured across a spectrum that encompasses the multifaceted nature of
Judaism in the twenty-first century.
Author(s): Faure, Laurence
Date: 2010
Author(s): Papp, Richárd
Date: 2004