Search results

Your search found 14 items
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year
Home  / Search Results
Date: 2000
Abstract: På uppdrag av Judiska Centralrädet i Sverige och i samarbete med Institute for Jewish Policy Research i London och dåvarande ordföranden för Judiska Församlingen i Göteborg prof. Skgvard Rubenowiiz har vi tillrättalagt en undersökning av hur judar i Svertge idag ser på sig själva och sin framtid. I del syftet utarbetade vi frågeformuläret Frägor om judiskt liv. Frågeformuläret omfattar knappt hundra frågor varav flera med många delfrågor om hur man upplever sig själv som jude, om vilka levnadssvanor och elfarenheter man liar, och 0m ens inställning både till specifikt judiska förhållanden och till mcr allmänna livs- och samhällsfrågor.

Frågeformuläret har utsänts till medlemmarna i Judiska församlingarna i Götcborg och Stockholm. Göteborgs- och Stockholmsversionerna skiljer sig åt vad gällcr deras grafiska utformning, men är i innehållsligt avseende identiska, bortsett från att Göteborgsversionen rymmer 13 frågar som specifikt berör lokala förhållanden i Göteborg, medan Stockholmsversionen innehåller 14 frågor som sårskilt berör stockholmsförhåflanden. Församlingarna i de två städerna har per post sänt ut ett exemplar av frågeförmularet Frågor om judisk liv samt ett frankerat svarskuvert til varje enskild medlem som är 18 år eller äldre och som betalt sin skatt till Judiska Församlingen i Göteborg resp. Stockholm. I den medföljande instruktionen garanterades medlemmarna full anonymitet. Datainsamlingen i Göteborg ägde rum under sommarmånaderna 1999, medlemmarna i Stockholm fick möjlighet att besvara frågeformuläret i september/oktober samma år.
Med denna rapport redovisar vi de svar vi fått på dc frågcr vi ställt.
Date: 2017