Search results

Your search found 134 items
Previous | Next
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year View all 1 2 3
Home  / Search Results
Author(s): Paolo, Mendes Pinto
Date: 2021
Date: 2011
Date: 2021
Abstract: As soon as the seriousness of the COVID-19 pandemic became evident, concern began to be expressed in the Jewish community about how its effects might damage aspects of Jewish life. Our July 2020 survey of Jews across the UK was designed to investigate some of these effects and bring some data into policy discussion about the future of the community.

Part of that discussion involves community income, and specifically whether Jews will feel able to donate to charities in the ways they have previously, or if they will continue to pay membership fees to synagogues or make voluntary contributions to cover the Jewish studies programmes, security and other supplementary activities in Jewish schools.

This paper looks at these issues first by examining respondents’ giving behaviours in 2019, and comparing them to their actual or expected behaviours during the first few months of the pandemic. It finds that, as of July 2020, its effects were found to be rather limited – while charitable giving, synagogue membership fees and voluntary contributions to schools were all expected to take a hit, a strong majority indicated no change in their giving behaviour at this time. Moreover, there are some indications that a shift has taken place in people’s tendency towards giving to Jewish charities over general ones. Whether this is part of a longer-term trend or simply a response to the pandemic is unclear.

The study then investigates those who said they were planning to make a ‘negative switch’ in their giving behaviour, to explore the extent to which that change was due to economic factors caused by the pandemic, or two alternative possibilities: their economic situation prior to it, or the strength/weakness of their Jewish identity.

It finds that changes in behaviour are heavily influenced by the economic impact of the pandemic, particularly with respect to synagogue membership fees, but that Jewish identity also plays a part, most acutely in relation to making voluntary contributions to schools.

Author(s): Salner, Peter
Date: 2018
Abstract: Kniha sa zaoberá židovskou komunitou v období po novembri 1989. Úvodné časti (Úvod, Výskum, Literatúra) majú informatívny charakter. Ťažisko knihy tvoria tri kapitoly. Prvá z nich, nazvaná Komunita, sumarizuje vznik Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí a jeho vzťahy s náboženskými obcami. Priestor dostala aj charakteristika základných pojomov, súčasné aktivity a dve dôležité inštitúcie židovskej komunity: Dokumentačné stredisko holokaustu a Židovské komunitné múzeum, ktoré pôsobí v priestoroch bratislavskej synagógy.

Druhá kapitola si všíma dva historické sviatky (Pesach a Chanuka), ktoré porovnáva s prejavmi pripomienok holokaustu. Autor analyzuje spoločné a rozdielne znaky, premeny v čase, ale hlavne význam, aký majú tieto príležitosti pre súčasníkov.

V kapitole Symboly autor analyzuje a prepája zdanlivo nesúvisiace fenomény, ako sú synagóga, kaviareň, židovský humor či memoriál Chatama Sofera.

Záver monografie ukazuje, že pre zložité súčasné procesy sú charakteristické tri zdanlivo jednoduché pojmy: zjednodušovanie, individualizácia a najmä selektívny prístup k tradičným religióznym a sviatočným javom. V praxi to znamená prechod od kolektívnej realizácie aktivít k individuálnym prejavom, od verejného k súkromnému a v konečnom dôsledku od komplexného k selektívnemu. Predovšetkým faktor selektívnosti sa javí ako určujúci pri analýze súčasného stavu a úvahách o možných trendoch budúcnosti.
Author(s): Dart, Jon
Date: 2020
Date: 2017
Abstract: Artykuł prezentuje działania edukacyjne i społeczno-kulturalne o cha-rakterze inkluzywnym prowadzone w Polsce dla społeczności żydowskiej przez jej członków i członkinie zrzeszonych w Stowarzyszeniu Żydowskim Cukunft. Jako świecka organizacja Cukunft w swoich działaniach bazuje na żydowskich wartościach religijnych i kulturowych, z którymi zwraca się zarówno do spo-łeczności żydowskiej, jak i nieżydowskiej (świeckiej, katolickiej, protestanckiej i muzułmańskiej). Dzięki takiemu nowatorskiemu podejściu Cukunft stara się poruszać ważne kwestie społeczne, jak stereotypy, uprzedzenia, dyskryminację i wykluczenie ze względu na wyznanie, afiliację religijną, pochodzenie narodowe i etniczne, wiek, płeć, orientację seksualną i status społeczny. Celem tych działań jest wspieranie polskiego społeczeństwa obywatelskiego otwartego na różnorod-ność i bogactwo kulturowe Polaków należących do różnych grup mniejszościo-wych oraz aktywne przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu, antysemity-zmu, ksenofobii i wykluczenia społecznego. Tego typu podejście w żydowskiej edukacji religijnej pozwala podtrzymać pamięć o żydowskich wartościach kultu-rowo-religijnych i nadać im nową, uniwersalną jakość. Dzięki temu są one nadal obecne w przestrzeni społecznej. Słowa kluczowe: dialog religijny, dyskryminacja krzyżowa, inkluzywność reli-gijna, judaizm, wykluczenie, Żydzi W opracowaniach naukowych dotyczących współczesnego życia żydow-skiego w Polsce przyjęło się uważać, że wraz z upadkiem komunizmu po 1989 roku nastąpił dynamiczny rozwój polskiej społeczności żydowskiej, określany mianem żydowskiego odrodzenia (Jewish Revival) 1. Dowodem tego 1 Tematyką odrodzenia żydowskiego w Polsce po 1989 roku od wielu lat naukowo zajmują się m.in.
Date: 2018
Date: 2020
Author(s): Sheveliov, Dymitry
Date: 2018
Abstract: На протяжении почти 30 лет, прошедших после распада СССР в 1991 году, численность еврейского населения Беларуси постоянно сокращалась вследствие ассимиляции, естественной убыли (депопуляции) и особенно ‑ эмиграции из страны. Еврейские общинные организации оценивают численность еврейского населения республики на сегодняшний момент либо 9-15, либо 30-40 тысяч человек. Тем не менее, в стране действует разветвленная сеть городских, религиозных, культурных и других еврейских организаций, объединенных в три, иногда соперничающие друг с другом «зонтичные» структуры. Лоббистские возможности еврейских организаций, которые в Беларуси, в отличие от иных постсоветских республик, не находятся под опекой крупного частного бизнеса или межрегиональных еврейских объединений, ограничены и потому фактически зависят от личных связей отдельных общинных лидеров с представителями власти. Интерес широкой публики к еврейской истории и культуре; желание властей превратить еврейскую историю Беларуси в дипломатический и политический бренд и продвижение, в рамках политики развития туризма в стране, идеи международного еврейского паломничества к «сакральным иудейским объектам», по аналогии с паломничеством иудеев на Украину в период осенних праздников ‑ перспективы общинной жизни Беларуси в ближайшие годы.
Translated Title: Yiddish Revived in Lemberg
Date: 2019
Abstract: Традиционный язык ашкеназского еврейства – идиш ‑ почти исчез в качестве средства живого общения на просторах Восточной Европы и постсоветских стран в связи с культурной ассимиляцией в советское время и массовой эмиграцией его последних носителей в 90-е гг. прошлого века. Но он был одним из важнейших символов еврейского возрождения в 1988-1992 годах, то есть накануне распада СССР и в ранний постсоветский период. Именно вокруг идеи восстановления и развития идишской культуры строилась деятельность возникших в те годы Обществ еврейской культуры, первое из которых в Украине (оно же ‑ второе по счету в СССР) было основано во Львове. Однако в последующие годы этот фактор ушел на периферию идентичности местного еврейства. После перерыва в четверть века интерес к данной теме вновь возрождается, но уже как к академической дисциплине, причем в основном усилиями нееврейских интеллектуалов и деятелей местной культуры. Сам по себе этот процесс можно только приветствовать, однако одновременно еврейским общественным лидерам имеет смысл задаться вопросом, что стоит за этот тенденцией. Общая либерализация гуманитарного знания, попытка ответственно взглянуть на историю своих народов в свете судеб их еврейских соседей или характерная для ряда стран Восточной Европы попытка превращения еврейской культуры в приватизированную местным нееврейским обществом «единицу памяти»?
Date: 2019
Abstract: В конце прошлого, 2018го и начале этого 2019 года были опубликованы очередные доклады израильских, российских и украинских организаций, вовлеченных в процесс мониторинга появлений антисемитизма и ксенофобии на просторах бывшего СССР, и прежде всего – в России и Украине. Факты и выводы этих документов стали богатым информационным поводом и предметом оживленной дискуссии представителей политических кругов этих стран и различных фракций постсоветских еврейских элит. Основные разногласия связаны с темой классификации тех или иных событий в качестве антисемитских проявлений. Точкой соприкосновения сторонников разных подходов является стремление уделять особое внимание не только прямым физическими преступлениями или вандализма на почве ненависти к евреям, но и таким сюжетам как подстрекательство, попытки диффамации евреев и Израиля, отрицание Катастрофы, и антисемитизм, замаскированный под «антисионизм».


В конце прошлого, 2018-го и начале этого 2019 года вниманию общественности были представлены очередные доклады организаций, вовлеченных в процесс мониторинга появлений антисемитизма и ксенофобии на просторах бывшего СССР, и прежде всего – в России и Украине. Где тема отношения властей и общества к евреям стала заметным элементом психологической, дипломатической и информационной активности, сопровождающей уже более чем четырехлетний тяжелый конфликт между двумя странами. Не случайно, что факты и выводы документов, представленных в нынешней – как и прошлогодней серии докладов, стали богатым информационным поводом и предметом оживленной дискуссии представителей политических кругов этих стран и различных фракций постсоветских еврейских элит
Date: 2019
Abstract: Катастрофа европейского еврейства привела к почти полному исчезновению еврейской общины Германии. Чудо случилось в 1990-х годах, когда русскоязычные евреи стали тысячами прибывать в эту страну. Для местных евреев неожиданная иммиграция казалась удачным шансом, выпавшим еврейским сообществам и обществу в целом. Однако первое поколение русско-еврейских иммигрантов столкнулось с большим числом социальных проблем и трудностей интеграции на рынок труда. К этому следует добавить культурное отчуждение от немецкого общества и серьезные различия в культуре, ментальности и идентичности с местными еврейскими общинами. А также конфликты между старожилами и новоприбывшими относительно желаемых моделей организации еврейской жизни – в силу чего и через тридцать лет после начала иммиграции русские евреи все еще мало представлены в общенациональном еврейском руководстве. И все же, впервые после окончания Второй мировой войны у еврейских общин Германии появился шанс построить плюралистическую модель религиозных, культурных, образовательных и политических проектов. Второе поколение русских евреев Германии не сталкивается с проблемами интеграции, подобные проблемам родителей, и большинство из этого поколения вольется в немецкий средний класс и профессиональную элиту страны – или уже находятся там. Но при этом совершенно непонятно пока, до какой степени второе поколение русских евреев будет искать собственные корни, интересоваться еврейским наследием и участвовать в жизни еврейских общин.
Date: 2019
Abstract: В статье, опубликованной в выпуске № 15 EAJ Policy papers, Олаф Глокнер перечисляет проблемы, с которыми столкнулось первое поколение русскоязычных евреев-иммигрантов в Германии. Однако завершает свой анализ позитивными перспективами развития еврейской общины этой страны. Насколько его оптимизм оправдан? Похоже, что отчужденность евреев-иммигрантов в Германии от местного общества и еврейских общин оказалась даже глубже, чем казалось ранее, и в каком-то смысле охватывает и намного более профессионально и культурно интегрированное поколение молодого и раннего среднего возраста. Потому в Европе более чем в других местах сохранение русско-еврейского самосознания является фактором сохранения еврейской идентичности вообще. Альтернативой ей является усвоение не столько «местного еврейского» сколько собственно нееврейского гражданского идентификационного компонента. Смогут ли транснациональные зонтичные еврейские структуры ответить на этот вызов, пока «поезд» еще окончательно не ушел?
Author(s): Feine, Zvi
Date: 2019
Date: 2019
Abstract: Jewish charities are a subgroup of about two thousand, five hundred organizations, accounting for 1.5% of the total number of main charities in England and Wales. The increasing total income of general charities has prompted considerable debate about the perceived concentration of income and the perceived dominance of bigger charities over smaller ones. Meanwhile, the implications of competition for charitable behavior have remained underappreciated. Building on these assumptions and aiming to test how far the results of research carried out in the charitable sector in general apply to the Jewish charitable sector in particular, the research investigates the trends in concentration of income of a sample of 1301 Jewish charities operating between 1995 and 2015, using common measures of concentration to describe the competitiveness of the Jewish charitable sector in England and Wales. The findings suggest that the sector, in line with the wider UK charitable sector, experienced high levels of growth in terms of both aggregate total income and the number of charities operating, along with decreasing levels of income concentration. These findings allow one to hypothesize that, other things being constant, the increasing numbers of entrant charities may well have increased the size distribution of charities providing the same products or services, therefore exacerbating the competition for charitable funding in the Jewish charitable sector. This, in turn, on the one hand is likely to have exacerbated the competition for donations especially among charities pursuing similar causes, reducing the total amount of charitable money devoted to particular causes. On the other hand, the increasing numbers of charities providing the same products or services and the resultant increasing competition for funding may have impacted on the costs and efforts Jewish charities were able to divert to fundraising at the expense of resources that could be devoted, instead, to service provision.
Author(s): Kosmin, Barry A.
Date: 2018
Abstract: The Fourth Survey of European Jewish Community Leaders and Professionals, 2018 presents the results of an online survey offered in 10 languages and administered to 893 respondents in 29 countries. Conducted every three years using the same format, the survey seeks to identify trends and their evolution in time.

The survey asked Jewish lay leaders and community professionals questions regarding future community priorities, identifying the main threats to Jewish life, views on the safety and security situation in their cities, including emergency preparedness, and opinions on an array of internal community issues. Examples include conversions, membership criteria policies on intermarriage, and their vision of Europe and Israel.

The respondents were comprised of presidents and chairpersons of nationwide “umbrella organizations” or Federations; presidents and executive directors of private Jewish foundations, charities, and other privately funded initiatives; presidents and main representatives of Jewish communities that are organized at a city level; executive directors and programme coordinators, as well as current and former board members of Jewish organizations; among others.

The JDC International Centre for Community Development established the survey as a means to identify the priorities, sensibilities and concerns of Europe’s top Jewish leaders and professionals working in Jewish institutions, taking into account the changes that European Jewry has gone through since 1989, and the current political challenges and uncertainties in the continent. In a landscape with few mechanisms that can truly gauge these phenomena, the European Jewish Community Leaders Survey is an essential tool for analysis and applied research in the field of community development.

The Survey team was directed by Dr. Barry Kosmin (Trinity College), who has conducted several large national social surveys and opinion polls in Europe, Africa and the U.S., including the CJF 1990 US National Jewish Population Survey.
Date: 2018
Abstract: The article considers the features of the correlation of ethnic and religious identifiers in the process of “revival” of the activities of the Jewish community of Perm in the post-Soviet period. Both types of identifiers which due to the specificity of Judaism as a nationally oriented religion analyzed as significant in the process of defining of phenomenon of the community. The main problem is that the cultural component of Judaism is the most important consolidating factor in the construction of the Jewish community. At the 1990’s. the community was a consolidated group, where Judaism is the connecting element. The cultural component of this system comes to the fore, and activities in this area contribute to the position of the community in the intercultural and urban space. Mass public events attested relevance of the cultural component of Judaism. Social and cultural activity had due to enter the Jewish community into the social space of the city, legitimizing its activity. Change of eras of the turn of the 1990s has contributed rise of appeal to the cultural component of the Jewish tradition. At the same time, cultural identity did not always fully coincide with the confessional one. Interviews with members of the community confirmed that the “revival” took place in Jewish cultural life, and the religious component played the role of an external occasion for the consolidation of the community. The emergence of religion from the “social ghetto” facilitated the observance of rites and norms of cult practice, accelerated the process of legitimizing the ethno-confessional community. The cultural component of Judaism is also a factor of internal communication in the community. The number of Jews who visited religious events and do not attend prayers, indicates the relevance of events that emphasize national identity. Getting a free meal by the older generation is also an economic factor that contributes to the consolidation of the community. The cultural activities of the community described by the respondents testify to the inclusion of Judaism in the inter-confessional sphere of the city. Project activity gives an opportunity to familiarize the population with Jewish culture, contributes to the regulation of interethnic relations within the society, and the formation of tolerant attitudes towards representatives of different faiths. Members and representatives of the Jewish community actively participate in religious events, which take place both in the walls of the synagogue and on city sites. The development and implementation of projects aimed at increasing the religious literacy of the population contributes to the formation of a tolerant society.
Date: 2018
Author(s): Kahn-Harris, Keith
Date: 2018
Abstract: The Limmud Impact Study looks at how successful Limmud has been in taking people ‘one step further on their Jewish journeys’, what these journeys consist of and their wider impact on Jewish communities.

The study focuses on Limmud volunteers and draws on a survey of ten Limmud volunteer communities in eight countries - UK, USA, South Africa, Bulgaria, Hungary, Germany, Israel and Argentina - together with focus groups conducted with Limmud volunteers from around the world.

The findings provide clear evidence that Limmud advances the majority of its volunteers on their Jewish journeys, and for a significant proportion it takes them ‘further’ towards greater interest in and commitment to Jewish life.

Limmud’s principle impact on its volunteers lies in making new friends and contacts, encountering different kinds of Jews and enhancing a sense of connection to the Jewish people. For many Limmud volunteers, their experience has increased their Jewish
knowledge, their leadership skills and their involvement in the wider Jewish community. Involvement in Limmud therefore enhances both the desire to take further steps on their Jewish journeys, and the tools for doing so.

Limmud impacts equally on Jews regardless of denominationand religious practice. The younger the volunteers and the less committed they are when they begin their Limmud journeys, the further Limmud takes them. Those with more senior levels of involvement in Limmud report higher levels of impact on their Jewish journeys than other volunteers, as do those who had received a subsidy or training from Limmud.

Limmud volunteers often have difficult experiences and risk burnout and
exhaustion. While volunteers generally view the gains as worth the cost, Limmud
needs to pay attention to this issue and provide further support.
Author(s): Zelenina, Galina
Date: 2018
Abstract: In the early 2000s, the Russian branch of Lubavitch Hasidism embodied in the Federation of Jewish communities of Russia became a self-proclaimed speaker for Russian Jewry. The paper argues that the Federation is a nation-building project which succeeded in constructing a rather limited and imported real religious community as well as a large and amorphous “imagined community” and tries to offer some inclusive agenda for Russian Jewry as a whole. Most importantly, the Federation switched from the traditional lachrymose concept of the Jewish nation, and suffering as a core of Jewish identity, to the idea of Jewish and Russian Jewish success, achievement, and heroism. The paper seeks to demonstrate that the reason for this ideological innovation lies in Lubavitch mentality (part and parcel of which is the concept of miracle and ardent messianism) as well as in surrounding all-Russian trends. The Federation’s success story and development of optimistic memories and narratives has been parallel to Russia’s “rising from its knees.” The cornerstone of the Federation’s victory on the Russian Jewish scene - its effective and continuous alliance with Kremlin - shows the same pattern: on the one side, it follows the traditional Lubavitch path; on the other, it reflects the traditional Russian idea of state-church “symphony” and dependence of the latter on the former. The attitude to Judaism on the part of the Russian Jewry that supports the Federation may be defined as “vicarious religion,” and may be compared to the “light burden” of Orthodoxy undertaken by the majority of Russians.