Search results

Your search found 138 items
copy result link
You ran an advanced options search Previous | Next
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year View all 1 2 3
Home  /  Search Results
Author(s): Ildiko, Barna
Date: 2014
Abstract: AZ antiszemitizmus elleni küzdelem egyik legfontosabb
feltétele a helyzet pontos ismerete, az
antiszemitizmus valódi elterjedtségének vizsgálata.
A Tett és Védelem Alapítvány egyik célja éppen a
kérdést övező ismerethiány felszámolása. Ennek
eszköze többek között a folyamatos és szakmailag
megalapozott közéleti monitoring tevékenység,
mivel a tényleges információk összegyűjtése,
elemzése nélkül nem lehet valós védelmet biztosítani
a közösség számára. A monitoring
eredményét az Alapítvány havi jelentéseiben
ismertettük. Jelen kötetünkben a 2013 májusa és
2014 áprilisa között eltelt első egy év eredményeit
foglaljuk össze.
A jelentés kétféle cselekménnyel foglalkozik: az
antiszemita gyűlölet bűncselekményekkel, illetve a
gyűlölet motiválta incidensekkel. A jelentésben ezt
a kettőt összefoglalóan gyűlölet-cselekményeknek
nevezzük. Mindkettő esetében fontos kritérium,
hogy azok elkövetésekor azonosítható az antiszemita
motiváció.
Kötetünkben részletesen beszélünk a Tett és Vé-
delem Alapítvány szerteágazó tevékenységéről.
Ezután a jogi háttér bemutatása következik. Ezt
két oldalról közelítjük meg: egyrészt a szabá-
lyozás felől, másrészt pedig a jogalkalmazás felől.
Az első esetében részletesen beszélünk azon
jogszabályokról, amelyek jelenleg a gyűlöletcselekmények
elleni küzdelem jogi keretét adják
Magyarországon. A következő részben az ezen
bűncselekmények esetében jellemző látenciáról,
illetve a meglévő jogszabályok tényleges
használatáról szólunk. Ezt elemezve látszik, hogy
bár a jogszabályi környezet adott lenne a gyűlöletbűncselekmények
elleni hatékony küzdelemhez,
a jogalkalmazás során számos hiányosságot
tapasztalunk, mivel a bírói gyakorlatban igen
ritkán használják ezeket a tényállásokat.
Az antiszemita gyűlölet-cselekmények minél
szélesebb körű monitorozásához sokféle forrás
együttes használatára van szükség. Az események
regisztrálásán kívül fontos azok különböző
jellemzőinek számbavétele is. A havi jelentések
adatait összegezve éves jelentésünkben az
eseteket incidenstípusok, az incidensek áldozatai
és elkövetői és a szervezettség szintje szerint
elemeztük.
A 2013. május–2014. április közötti időszakban
az Alapítvány 57 antiszemita gyűlölet-cselekményt
azonosított. A vizsgált időszakban
ezek száma csökkenő tendenciát mutatott. A
regisztrált cselekmények közül 5 a támadás, 10 a
rongálás, 4 a fenyegetés és 38 a gyűlölet-beszéd
kategóriájába tartozik. A gyűlölet-cselekmények
közel kétharmada (37 eset) a fővárosban történt.
Az ismert elkövetők elsöprő többségben férfiak. A
személyek ellen irányuló gyűlölet-cselekményekről
elmondható, hogy áldozataik is legnagyobb
részben a férfiak közül kerülnek ki. A regisztrált
gyűlölet-cselekmények kétharmada spontán,
egyharmada szervezett esemény volt. A gyűlöletcselekmények
nagy része a Jobbikhoz köthető, ez
különösen igaz a szervezett cselekményekre.
Jelentésünkben néhány kiemelt üggyel is foglalkozunk,
amelyek a vizsgált időszak bizonyos
részében a nyilvánosság nagy érdeklődésére tar-
tott igényt. Az esetek leírásán keresztül megfigyelhetjük,
hogyan reagáltak a különböző
hivatalos és félhivatalos szervek, civil szervezetek
az antiszemita cselekmények megjelenésére.
Az Alapítvány másik célja, hogy jogi úton
küzdjön az antiszemitizmus terjedése ellen.
Az antiszemita töltetű cselekmények elleni
harcot a törvényileg szabályozott tényállások
segítik. Az Alapítvány a vizsgált év folyamán 35
beadványt tett, melyek 37 tényállást rögzítettek.
Az Alapítvány a beadványok négyötödével a
gyűlöletbeszéd visszaszorítására tett kísérletet.
A gyűlöletbeszédek között kiemelkedő volt
a holokauszt-tagadás: 16 esetben ezért tettek
feljelentést. Az elindított ügyek közül 25 esetben
született határozat a vizsgált év időtartamán
belül, amelyeknek többsége nem az Alapítvány
javára határozott, viszont kikristályosodott
a kuruc.info letiltásáért folytatott küzdelem
fontossága és Lenhardt Balázs zászlóégetés
miatti számonkérésének jogi lehetetlensége. Az
Alapítvány így célul tűzte ki a szélsőjobboldali
portál megszüntetését és annak elérését, hogy
közösség képviseleteként akár az Egységes
Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) is
feljelentést tehessen a zsidó közösség egészét
érintő gyűlölet-cselekményekben. E két célt a
vizsgált időszakban a jogi határidők és buktatók
miatt nem sikerült elérni, de az Alapítvány
folyamatosan tesz azért, hogy végül pozitív
eredménnyel záruljanak ezek az ügyek.
Az Alapítvány tevékenysége során jobboldali
vagy szélsőjobboldali kötődésű emberekkel
szemben is kezdeményezett eljárásokat. Ezek az
emberek nagy nyilvánosság előtt közösség elleni
uszítást vagy holokauszttagadást követtek el.
Például a Hegedűs Loránt vagy Lenhardt Balázs
ellen tett feljelentéseknek egyfajta üzenetértéke
is van: mindenkinek számolnia kell azzal, hogy
hivatalosan is kérdőre vonhatják tetteiért.
Az Alapítvány ezután is folytatja monitoring tevé-
kenységét és a jogi harcot az antiszemitizmus ellen.
Havi jelentéseinkben továbbra is folyamatosan
nyomon követhető a monitoring tevékenység során
beazonosított gyűlölet-cselekmények számának
alakulása, valamint a folyó jogi ügyekben történt
változásokat is ismertetjük.


ONE of the most important requirements
for the struggle against anti-Semitism is an exact
awareness of the situation, that is, an investigation of
the actual prevalence of anti-Semitism. Therefore,
one of Action and Protection Foundation’s goals
is contending with the lack of knowledge about
this issue. The resources include a continuous and
professionally valid monitoring activity, since it
is impossible to provide real protection for the
community without collecting and analyzing the
actual information. We publish the results of the
monitoring in the Foundation’s monthly reports.
In this volume, we summarize the results for the
first year from May 2013 to April 2014.
The report deals with two forms of behaviour:
anti-Semitic hate crimes, and hate motivated
incidents. In the report, they are both referred
to as “hate incidents”. An important criterion for
both is an identifiable anti-Semitic motivation
when the act is committed.
Our volume will detail Action and Protection
Foundation’s manifold activities and will introduce
the legal background. This will be done
by discussing legal regulations as well as the
application of the law. In the first aspect, the volume
will detail the Hungarian regulatory framework
that currently provides the basis for combating
hate actions. The second part of this section will
explain the lack of timely legal action typical for
these kinds of crimes and the actual use of the
existing law. When analyzing the above, we can
see that although the legal framework should be
enough to effectively combat against hate crimes,
many deficiencies are experienced in the course
of law enforcement because such regulations and
laws are rarely cited by judges in court.
Various resources should be used to monitor antiSemitic
hate crimes extensively. Besides registering
events, their various attributes should be reviewed
as well. After summarizing the monthly report
data in our annual report, we have analyzed the
events by incident type, victims and perpetrators,
and levels of organization.
In the period between May 2013 and April 2014,
the Foundation identified 57 anti-Semitic hate
actions. In the period analyzed, the number shows
a decreasing number of these incidents. Of the
events registered, 5 can be categorized as assaults,
10 as defacement of property, 4 as threats and 38 as
hate speech. Nearly two-thirds of hate actions (37
cases) took place in the capital city of Budapest.
The vast majority of the identified perpetrators
were male. As for the hate actions against persons,
the victims were mostly men as well. Two-thirds
of the registered hate actions were spontaneous
while one-third was organized. A large number of
hate actions can be traced to Jobbik, especially the
organized ones.
Our report presents some cases which have had
high media exposure with a good deal of public
interest. Through the descriptions of the cases, we
can see the reaction of various government and
semi-official agencies and NGOs to incidents of
anti-Semitism.
The Foundation’s other goal is to use legal action
to combat the propagation of anti-Semitism.
Legally regulated statements of fact facilitate the
combat against anti-Semitism. During the year
analyzed, the Foundation submitted 35 petitions
recording 37 statements of fact. Four-fifths of
the petitions were the Foundation’s attempts to
repel hate speech. A substantial number of the
cases of hate speech were Holocaust denials, with
16 complaints filed. In 25 of the cases initiated,
rulings were made within the year inspected,
most of them in favour of the other party rather
than the Foundation. However, the events clearly
indicate the importance of the fight to ban kuruc.
info and that it is legally impossible to hold
Balázs Lenhardt responsible for the flag burning.
Therefore, the Foundation decided to fight for the
elimination of the far-right portal and to achieve
the goal to enable the Unified Hungarian Israelite
Community (Egységes Magyarországi Izraelita
Hitközség, EMIH) to file complaints in cases
affecting the Jewish community as a whole. These
two goals couldn’t be accomplished in the period
reviewed but the Foundation continues to work
for the positive conclusions of these causes.
Part of the Foundation’s activity was to take
action against right-wing or far-right persons who
committed incitement against a community or
make claims of Holocaust denial before the public
at large. For instance, reports against Loránt
Hegedűs and Balázs Lenhardt also convey the
message that everybody must understand that
they may be held responsible for their actions.
The Foundation will continue its monitoring
activity and legal fights against anti-Semitism.
Our monthly reports continue to keep track
of the number of the hate actions identified
by our monitoring process and inform about
developments in current legal case
Author(s): Ildiko, Barna
Date: 2015
Abstract: AZ antiszemitizmus elleni küzdelem egyik
legfontosabb feltétele a helyzet pontos ismerete, az
antiszemitizmus valódi elterjedtségének vizsgálata.
A Tett és Védelem Alapítvány egyik célja éppen a
kérdést övező ismerethiány felszámolása. Ennek
érdekében egyrészt az Alapítvány megbízásából
a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet
2013 novemberében és 2014 novemberébendecemberében
átfogó, országos reprezentatív
felmérést végzett a magyar társadalom
zsidósághoz való viszonyáról, az antiszemitizmus
elterjedtségéről. Másrészt ennek eszköze továbbá
a folyamatos és szakmailag megalapozott közéleti
monitoring tevékenység, mivel a tényleges
információk összegyűjtése, elemzése nélkül
nem lehet valós védelmet biztosítani a közösség
számára. A monitoring eredményét az Alapítvány
havi jelentéseiben ismertettük. Jelen kötetünkben
a 2014. évre eső eredményeket foglaljuk össze.
A jelentés kétféle cselekménnyel foglalkozik: az
antiszemita gyűlölet bűncselekményekkel, illetve a
gyűlölet motiválta incidensekkel. A jelentésben ezt
a kettőt összefoglalóan gyűlölet-cselekményeknek
nevezzük. Mindkettő esetében fontos kritérium,
hogy azok elkövetésekor azonosítható az
antiszemita motiváció.
Kötetünkben részletesen beszélünk a Tett és
Védelem Alapítvány szerteágazó tevékenységéről.
Ezután a jogi háttér bemutatása következik
Ezt két oldalról közelítjük meg: egyrészt a
szabályozás felől, másrészt pedig a jogalkalmazás
felől. Az első esetében részletesen beszélünk azon
jogszabályokról, amelyek jelenleg a gyűlöletcselekmények
elleni küzdelem jogi keretét adják
Magyarországon. A következő részben az ezen
bűncselekmények esetében jellemző látenciáról,
illetve a meglévő jogszabályok tényleges
használatáról szólunk. Ezt elemezve látszik, hogy
bár a jogszabályi környezet adott lenne a gyűlöletbűncselekmények
elleni hatékony küzdelemhez,
a jogalkalmazás során számos hiányosságot
tapasztalunk, mivel a bírói gyakorlatban igen
ritkán használják ezeket a tényállásokat.
Az antiszemita gyűlölet-cselekmények minél
szélesebb körű monitorozásához sokféle forrás
együttes használatára van szükség. Az események
regisztrálásán kívül fontos azok különböző
jellemzőinek számbavétele is. A havi jelentések
adatait összegezve éves jelentésünkben az
eseteket incidenstípusok, az incidensek áldozatai
és elkövetői és a szervezettség szintje szerint
elemeztük.
2014-ben az Alapítvány 37 antiszemita gyűlöletcselekményt
azonosított. A vizsgált időszakban
a regisztrált incidensek számában havi szinten
nem lehet egyértelmű tendenciát megállapítani.
Annyi azonban egyértelműen látszik, hogy
az év első felében kevesebb (összesen 7), az év
második felében pedig összességében lényegesen
több (összesen 30) ilyen cselekmény történt. A
regisztrált cselekmények közül 1 a támadás, 2 a
rongálás, 2 a fenyegetés és 32 a gyűlölet-beszéd
kategóriájába tartozik. Az incidensek több mint
fele (21 eset) a fővárosban, hét 100.000 lakosnál
nagyobb, négy 20.000-100.000 lakosú közepes, két
eset pedig ennél kisebb városban történt. Kettőnek
a helyszíne község volt. Egy eset beazonosítatlan
helyen történt. Az ismert elkövetők elsöprő
többségben férfiak. A személyek ellen irányuló
gyűlölet-cselekményekről elmondható, hogy
áldozataik is legnagyobb részben a férfiak közül
kerülnek ki. Az események közül 27 spontán volt,
azonban több mint felük (15 eset) valamilyen
eseményhez kötődött.
Jelentésünkben néhány kiemelt üggyel is
foglalkozunk, amelyek a vizsgált időszakban a
nyilvánosság nagy érdeklődésére tartott igényt.
Az esetek leírásán keresztül megfigyelhetjük,
hogyan reagáltak a különböző hivatalos és
félhivatalos szervek, civil szervezetek. 2014-
ben a német megszállás emlékműve és a Sorsok
Háza projekt kapott kiemelkedő figyelmet. Ezen
kívül monitoring tevékenységünk során feltárt,
a Jobbikhoz tartozó politikusokhoz köthető
antiszemita megnyilvánulásokat mutatjuk be
részletesen. Az országgyűlési választásokra
készülve jól érzékelhető volt a Jobbik tudatos, a
nyilvánosság felé mutatott irányváltása, amivel
egy mérsékelt párt benyomását igyekezett kelteni.
Ezt lehetett tetten érni abban is, hogy a nyilvános
politikai mezőben elhangzó nyíltan antiszemita
jobbikos megnyilvánulások visszaszorultak.
A bemutatott megnyilatkozásokból azonban
továbbra is világosan látszik a Jobbik valódi arca.
Az Alapítvány célja az is, hogy jogi úton
küzdjön az antiszemitizmus terjedése ellen. Az
antiszemita töltetű cselekmények elleni harcot a
törvényileg szabályozott tényállások segítik. Az
Alapítványnak 2014 folyamán 40 aktív ügye volt,
melyek 47 tényállást rögzítettek. Az Alapítvány
a beadványok háromnegyedével a gyűlöletbeszéd
visszaszorítására tett kísérletet. Ezek között
kiemelkedő volt a holokauszt-tagadás vagy
holokauszt relativizálás: 25 esetben ezért tettek
feljelentést. Az elindított ügyek közül 20 esetben
született határozat a vizsgált év időtartamán belül,
amelyeknek többsége nem az Alapítvány javára
határozott. Az Alapítvány továbbra is küzd azért,
hogy a közösség képviseleteként akár az Egységes
Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) is
feljelentést tehessen a zsidó közösség egészét érintő
gyűlölet-cselekményekben.
Az Alapítvány tevékenysége során jobboldali vagy
szélsőjobboldali kötődésű emberekkel szemben
is kezdeményezett eljárásokat. Ezek az emberek
közösség elleni erőszakot, garázdaságot vagy nagy
nyilvánosság előtti holokauszttagadást követtek el.
Pörzse Sándor Esztergomban hívott verekedésbe
ellentüntetőket, Lenhardt Balázs zászlóégetési
ügye az Alkotmánybíróságon folytatódik, Orosz
Mihály Zoltán bábukat akasztott fel és izraeli
zászlót taposott meg, Ágoston Tibor pedig egy
megemlékezésen követett el holokauszttagadást.
Az Alapítvány ezután is folytatja monitoring
tevékenységét és a jogi harcot az antiszemitizmus
ellen. Havi jelentéseinkben továbbra is
folyamatosan nyomon követhető a monitoring
tevékenység során beazonosított gyűlöletcselekmények
számának alakulása, valamint a folyó
jogi ügyekben történt változásokat is ismertetjük.


ONE of the most important requirements
in the struggle against anti-Semitism is an exact
awareness of the situation, that is, an investigation
of the actual prevalence of anti-Semitism.
Therefore, one of Action and Protection
Foundation’s goals is contending with the lack of
knowledge about this issue. For this reason, the
TEV Foundation commissioned a comprehensive,
nation-wide, representative survey on Hungarian
society’s attitude towards Jews and the spread of
anti-Semitism. The Medián Institute of Public
Opinion and Market Research conducted the
survey in November 2013 and NovemberDecember
2014. The foundation also conducts
permanent monitoring of the public space, since
it is impossible to provide real protection for the
community without collecting and analyzing the
actual information. We publish the results of the
monitoring in the Foundation’s monthly reports.
The monitoring results were published in the
monthly reports of the Foundation. The present
volume summarizes the results of year 2014.
The report deals with two forms of behaviour:
anti-Semitic hate crimes and hate motivated
incidents. In the report, they are both referred
to as “hate incidents”. An important criterion for
both is an identifiable anti-Semitic intent when
the act is committed.
Our volume will detail Action and Protection
Foundation’s many activities and will introduce the
legal background, by discussing legal regulations as
well as the application of the law. The first part of
this section will detail the Hungarian regulatory
framework that currently provides the basis for
combating hate actions. The second part of this
section will explain the lack of timely legal action
typical for these kinds of crimes and the actual use
of the existing law. When analyzing the above,
we can see that although the legal framework
should be enough to effectively combat against
hate crimes, many deficiencies are experienced
in the course of law enforcement because such
regulations and laws are rarely cited by judges in
court.
Various resources should be used to monitor antiSemitic
hate crimes extensively. Besides registering
events, their various attributes should be reviewed
as well. After summarizing the monthly report
data in our annual report, we have analyzed the
events by incident type, victims and perpetrators,
and levels of organization.
The monitoring activity of TEV Foundation
identified 37 hate crimes in 2014. No clear
tendencies can be identified on a monthly level in
the number of recorded incidents in the examined
period. There were fewer hate crimes recorded in
the first half of the year (7) than the second half
(30). The recorded events can be classified into
several categories: 1 attack, 2 vandalisms, 2 threats,
and 32 instances of hate speech. More than half
of the incidents (21 cases) happened in Budapest,
seven cases in larger cities with over 100,000
inhabitants, four cases in middle-sized cities with
20,000 to 100,000 inhabitants, and two cases in
smaller settlements. Two other cases happened
in villages. An incident occurred at unidentified
place. The vast majority of the identified offenders
are male. In cases of hate crimes directed towards
persons, the vast majority of victims are also male.
27 cases were spontaneous, while 15 cases were
connected to some event.
The report also treats some key events that were of
special interest to the larger public. The description
of the cases displays the response of various official
and semi-official authorities and NGOs. The
monument of German occupation and the Sorsok
Háza (House of Fates) project gained the most
attention in 2014. In addition, the report also
presents in detail the anti-Semitic actions that
can be connected to Jobbik politicians, revealed
in the course of the Foundation’s monitoring
activity. Jobbik has recently been trying to soften
and moderate their image for the forthcoming
parliamentary elections. With this has come a
decrease in openly anti-Semitic statements made
by Jobbik representatives to the public. However,
the actions presented in the report still show the
true face of Jobbik and many of its supporters.
The Foundation’s aim is also to taking legal steps
to combat the spread of anti-Semitism. Legally
regulated statements of fact facilitate the combat
against anti-Semitism. The Foundation had 40
active legal actions in 2014, recording 47 states
of facts. Through three quarters of the reports,
the Foundation attempted to fight hate speech.
Among these, Holocaust denial or relativization
emerged as most important. There were 25
complaints filed for hate speech. In the analyzed
year, a decision was reached in 20 cases started in
previous years, most of which were not in favour
of the Foundation. The Foundation continues to
fight for the Unitary Jewish Religious Community
of Hungary (EMIH), initiator and founder of
TEV Foundation, and one of the prominent
representatives of the community, to have the
right to report hate crimes involving the entire
Jewish community.
The Foundation has also taken legal action
against people of right- or far-right orientation.
These people committed violent acts against the
community, vandalism, or public denial of the
Holocaust. In Esztergom, Sándor Pörzse invited
protesters to fight, Balázs Lenhardt’s flag-burning
case went to the Constitutional Court, and
Mihály Zoltán Orosz hanged puppets and trod on
the flag of Israel. Tibor Ágoston publicly denied
the Holocaust at a commemoration.
The Foundation will continue its monitoring
activity and legal fights against anti-Semitism.
Our monthly reports continue to keep track
of the number of the hate actions identified
by our monitoring process and inform about
developments in current legal cases.
Date: 2016
Abstract: TEV Foundation and its associated research center, The Brussels Institute, are new additions in the struggle against anti-Semitism. Their activities include the scientific research and monitoring
of anti-Semitism and related prejudices—confronting and surmounting ignorance. Since 2013, the Institute has issued monthly and yearlyreports on anti-Semitism. The reports cover two types of actions: hate crimes and hate-motivated incidents, defined by OSCE as follows:

• hate crime: a criminal offense motivated by bias or prejudice towards particular groups of people
• hate-motivated incident: an offense motivated by bias or prejudice towards particular groups of people which may not reach the threshold of a criminal offense

The extensive monitoring of anti-Semitic hate crimes requires the simultaneous use of several types of sources. The events must be recorded and categorized based on their characteristics.

The annual report summarizes the data from the monthly reports by types of incident and presents the legal cases. Based on standard international methodology, in our monthly and annual reports we categorize hate crimes as actions, events, atrocities or manifestations with proven antiSemitic intention or content that are directed towards Jewish people and their institutions or property. The seven form of hate crimes are: murder, serious physical offense, assault, vandalism, threat, hate speech and discrimination.
Of these, the amount of hate speech is clearly the highest since 2013; other recorded forms were vandalism, assault and threat. Other forms have not been reported.

Since 2013, TEV Foundation has provided an annual, comprehensive survey on Hungarian society’s attitudes towards Jews. The third questionnaire-based survey, conducted in
November 2015, shows that the proportion of anti-Semitism slightly increased last year. The summary of the results shows that one-third of the population harbors (to varying extents) the most
common and clichéd anti-Semitic stereotypes.

The survey examined the respondent’s opinions and attitudes towards Jews, the frequency and strength of anti-Semitic prejudices, perceptions, and associations of anti-Semitism. The sample size was 1200 respondents, aged 18 and older. The respondents were questioned in person. We based our survey methods on the ideas and questionnaires developed by the sociologist András Kovács. We used updated, extended versions of
questionnaires that have been used repeatedly since 1995, allowing us to juxtapose data from different years.

We also discuss an encouraging legal action: punishment for denial of the Holocaust by a Mrs. Z. V., the result of action taken by the TEV Foundation.
Date: 2002
Abstract: Mindennapi életünk milliárdnyi eseménye alussza Csipkerózsika álmát lelkünk mélyrétegeiben, mindaddig, amíg valamilyen 'sorsesemény' felszínre nem hozza azokat, és ezzel mintegy átstrukturálja életünk megszokott szerkezetét. Ezek az események a maguk idejében nem alkottak jelent vagy jövőt meghatározó élményt. Ahogy a szerzők ezt megfogalmazzák: 'Ez a múlt tehát olyan múlt, amely soha nem volt jelen'. A rendszerváltozás olyan 'sorseseménynek' számít, amely képes volt átstrukturálni a múltat, az egykor jelentésnélküliként megélt események a megváltozott jelenben új struktúrába szerveződtek, ettől jelentésük megváltozott, jelent formáló, jövőt meghatározó jelentést kaptak, ahogy a szerzők ezt - talán túl tömören fogalmazva - írják: 'a sorsesemény olyan jelenre utal, amely soha nem volt jövő. Értelmezésünkben e soha-nem-volt-jövő jelenből tekintünk vissza e soha-nem-volt-jelen múltra, s előre a soha-nem-lesz-jelen, illetve soha-nem-lesz-múlt jövőre'. A magyarországi zsidó identitást, illetve annak a rendszerváltozás utáni változását, 'átstrukturálódását' vizsgálta Kovács Éva és Vajda Júlia. Két csoport körében végezték - az erre a célra kidolgozott interjú-készítési módszerrel, a 'narratív interjús technika' alkalmazásával - vizsgálataikat a kilencvenes évek elején alakult zsidó iskolákba beíratott gyermekekkel és szüleikkel - akik részben vallásos, részben vallásukat már elhagyott zsidók, de ugyanúgy van közöttük katolikus, vagy éppen vegyes felekezetű család is. A lefolytatott beszélgetések szociológiai, szociálpszichológiai elemzése a választások indítékait, az identitás hátterét tárják fel.
Author(s): Kosmin, Barry A.
Date: 2016
Abstract: Launched by the American Jewish Joint Distribution
Committee’s International Centre for Community
Development (JDC-ICCD), and conducted by a research
team at Trinity College (Hartford, Connecticut, USA)
between June and August 2015, the Third Survey of
European Jewish Leaders and Opinion Formers presents
the results of an online survey administered to 314
respondents in 29 countries. The survey was conducted
online in five languages: English, French, Spanish, German
and Hungarian. The Survey of European Jewish Leaders
and Opinion Formers is conducted every three or four
years using the same format, in order to identify trends
and their evolution. Findings of the 2015 edition were
assessed and evaluated based on the results of previous
surveys (2008 and 2011).
The survey posed Jewish leaders and opinion formers a
range of questions about major challenges and issues that
concern European Jewish communities in 2015, and about
their expectations of how communities will evolve over
the next 5-10 years. The 45 questions (see Appendix) dealt
with topics that relate to internal community structures
and their functions, as well as the external environment
affecting communities. The questionnaire also included
six open-ended questions in a choice of five languages.
These answers form the basis of the qualitative analysis
of the report. The questions were organized under the
following headings:
• Vision & Change (6 questions)
• Decision-Making & Control (1 question)
• Lay Leadership (1 question)
• Professional Leadership (2 questions)
• Status Issues & Intermarriage (5 questions)
• Organizational Frameworks (2 questions)
• Community Causes (2 questions)
• Jewish Education (1 question)
• Funding (3 questions)
• Communal Tensions (3 questions)
• Anti-Semitism/Security (5 questions)
• Europe (1 question)
• Israel (1 question)
• Future (2 questions)
• Personal Profile (9 questions)
Date: 2000
Abstract: Porträts von 17 jüdischen Gemeinden in Europa.

Am Ende eines für Europa geschichtsträchtigen und vor allem für Juden tragischen Jahrhunderts entwerfen 18 Autoren individuell gestaltete, einander ergänzende Porträts jüdischer Gemeinden, die Auskunft geben über das Leben und Wirken der Gemeinschaften, über deren Gegenwart und Vergangenheit, ihre Strukturen und Voraussetzungen. Diese Bestandsaufnahmen des jüdischen Lebens führen quer durch Europa: nach Österreich, England, Frankreich und Deutschland. Es folgen Beiträge über die Türkei, einen jahrhundertealten Zufluchtsort für Juden, den jüdischen Nachwuchs in Osteuropa, über Thessaloniki, die Juden im Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, deren Gemeinschaft durch anhaltende Emigration bedroht ist, und über die wirtschaftliche und soziale Not der ukrainischen Juden. Der Leser erfährt von der Entwicklung der kleinen aber dynamischen jüdischen Gemeinde von Litauen, von jener in Estland und von der unerwarteten Wiedergeburt des Judentums in Polen, dem einzigen Land in Europa mit einer wachsenden jüdischen Bevölkerung. Nach einem Beitrag über die neuerwachten Gemeinden Prag und Bratislava gibt der Band einen Überblick über die Geschichte des Judentums im Rumänien des 20. Jahrhunderts, erzählt von der »ungarischen Renaissance« und porträtiert die kroatische jüdische Gemeinde, die nun, nach beinahe 50 Jahren wieder einen Rabbiner hat. In einem abschließenden Essay fordert die französische Historikerin Diana Pinto das Wiederentstehen einer europäischen jüdischen Identität und gemahnt die Gemeinden an ihre Pflicht der Erinnerung.
Date: 2006
Abstract: Are Jews today still the carriers of a single and identical collective identity and do they still constitute a single people? This two-fold question arises when one compares a Hassidi Habad from Brooklyn, a Jewish professor at a secular university in Brussels, a traditional Yemeni Jew still living in Sana’a, a Galilee kibbutznik, or a Russian Jew in Novossibirsk. Is there still today a significant relationship between these individuals who all subscribe to Judaism? The analysis shows that the Jewish identity is multiple and can be explained by considering all variants as “surface structures” of the three universal “deep structures” central to the notion of collective identity, namely, collective commitment, perceptions of the collective’s singularity, and positioning vis-à-vis “others.”

Contents:

Preface
Judaism and the culture of memory /Thomas Gergely
Introduction
European Jewry and Klal Yisrael /Eliezer Ben-Rafael, Thomas Gergely, and Yosef Gorny
Is the French model in decline? /Pierre Birnbaum
Case of Belgium /Jean-Philippe Schreiber
Identity of Dutch Jews /Ludo Abicht
Russian-Jewish immigration to Germany /Julius H. Schoeps, Willi Jasper, and Olaf Glöckner
Religiosity, praxis, and tradition in contemporary Hungarian Jewry /András Kovács
Being Jewish in Romania after the second world war /Carol Iangu
Jewish identity, memory, and anti-Semitism /Maurice Konopnicki
Siamese twins: religion and secularism in Jewish national thought /Yosef Gorny
Israeli identity and mission in Buber's thought /Shalom Ratzabi
Sovereignty, voluntarism, and Jewish identity: Nathan Rotenstreich /Avi Bareli
On religious-secular tensions /Avi Sagi
Religious-secular cleavage in contemprary Israel /Yochanan Peres
On European Jewish Orthodoxy, Sephardic tradition, and the Shas movement /Zvi Zohar
Ultra-Orthodox, Orthodox, and secular women in college /Lior Ben-Chaim Rafael
Challenge of secularism to Jewish survival in Abba Hillel Silver's thinking /Ofer Shiff
Identities of Jewish American women /Suzanne Vromen
Jews and secularization: a challenge or a prospect? /Guy Haarscher
Submission and subversion before the law /Rivon Krygier
Tradition of diaspora and political reality of the state of Israel /David Meyer
Diaspora museum and Israeli-Jewish identity /Dina Porat
Jewish transnational community and the Hebrew University of Jerusalem /Uri Cohen
Contemporary dilemmas of identity: Israel and the diaspora /Eliezer Ben-Rafael
Was the Shoah the "sanctification of God"? /Thomas Gergely.
Date: 2009
Abstract: TABLE OF CONTENTS
7 Jacek Purchla, "A world after a Catastrophe" - in search of lost memory

Witnesses in the space of memory

13 Miriam Akavia, A world before a Catastrophe. My Krakow family between the wars
21 Leopold Unger, From the "last hope" to the "last exodus"
29 Yevsei Handel, Minsk: non-revitalisation ofJewish districts and possible reasons
43 Janusz Makuch, The Jewish Culture Festival: between two worlds

Jewish heritage - dilemmas of regained memory

53 Michal Firestone, The conservation ofJewish cultural heritage as a tool for the investigation of identity
63 Ruth Ellen Gruber, Beyond virtually Jewish... balancing the real, the surreal and real imaginary places
81 Sandra Lustig, Alternatives to "Jewish Disneyland." Some approaches to Jewish history in European cities and towns
99 Magdalena Waligorska, Spotlight on the unseen: the rediscovery of little Jerusalems
117 Agnieszka Sabor, In search of identity

Jewish heritage in Central European metropolises

123 Andreas Wilke, The Spandauer Vorstadt in Berlin.15 years of urban regeneration
139 Martha Keil, A clash of times. Jewish sites in Vienna (Judenplatz, Seitenstettengasse, Tempelgasse)
163 Krisztina Keresztely, Wasting memories -gentrification vs. urban values in the Jewish neighbourhood ofBudapest
181 Arno Pah'k, The struggle to protect the monuments of Prague's Jewish Town
215 Jaroslav Klenovsky, Jewish Brno
247 Sarunas Lields, The revitalisation of Jewish heritage in Vilnius

Approaches of Polish towns and cities to the problems of revitalising Jewish cultural heritage
263 Bogustaw Szmygin, Can a world which has ceased to exist be protected? The Jewish district in Lublin
287 Eleonora Bergman, The "Northern District" in Warsaw:a city within a city?
301 Jacek Wesoiowski, The Jewish heritage in the urban space of todz - a question ofpresence
325 Agnieszka Zabtocka-Kos, In search of new ideas. Wroclaw's "Jewish district" - yesterday and today
343 Adam Bartosz, This was the Tarnow shtetl
363 Monika Murzyn-Kupisz, Reclaiming memory or mass consumption? Dilemmas in rediscovering Jewish heritage ofKrakow's Kazimierz
Date: 2014
Abstract: The post-Communist transition in Eastern Central Europe has brought about democratic reform, liberalized economies and accession to the European Union, but also the emergence of political movements that revert to antisemitic rhetoric and arguments. This volume compares the genealogies and impact of antisemitism in contemporary Poland and Hungary. Leading and emerging scholars contrast developments in both countries from the last quarter of the nineteenth century to the present, analysing the roles played by organised religion, political leaders, media and press, but also by Communist Parties. They present historical analysis as well as the results of qualitative and quantitative research on contemporary public memory, the image of the Jew, antisemitic media, political constituencies and the interplay of prejudices, specifically anti-Roma racism. A topical bibliography of research on antisemitism in post-Communist Eastern Central Europe offers pathways to further research.

Contents: François Guesnet/Gwen Jones: Antisemitism in Poland and Hungary after 1989: Determinants of social impact – Brian Porter-Szűcs: Why Do Polish Catholics Hate the Jews? A reasoned answer to a stupid question – János Dési: An Old-New Story: The continued existence of the Tiszaeszlár blood libel – Grzegorz Krzywiec: Between Realpolitik and Redemption: Roman Dmowski’s solution to the «Jewish question» – László Karsai: Miklós Horthy (1868-1957) and the «Jewish Question» in Hungary, 1920-1945 – Victor Karady: Jews and the Communist Commitment in Hungary and Eastern Central Europe after 1945 – András Kovács: Antisemitic Elements in Communist Discourse: A continuity factor in post-war Hungarian antisemitism – Adam Ostolski: Public Memory in Transition: Antisemitism and the memory of World War II in Poland, 1980-2010 – Gwen Jones: The work of Antisemitic Art in the Age of Digital Reproduction: Hungarianpublishing revivals since 1989 – Mikołaj Winiewski/Michał Bilewicz: The Emergence of Antisemitism in Times of Rapid Social Change: Survey results from Poland – Pál Tamás: The Indicators of Hungarian National Populism: What does antisemitism show? – Hanna Kwiatkowska: Old and New Fora for Antisemitic Discourse: Reflections on Poland since the 1990s. – Claude Cahn: Divida et Impera: (Re)Creating the Hungarian National Gypsy.
Date: 2014
Author(s): Glässer, Norbert
Date: 2006
Author(s): Karady, Viktor
Date: 1993
Abstract: The study of antisemitism cannot follow clear out methodological principles since it comprises historically heterogeneous features
and sociological layers of extreme diversity. This study focuses on major differences of Jewish-Gentile relations in Hungary
before and after the Shoah, the communist take-over representing structural break in this matter. The Liberal period (till 1918) of
modernization with the emergence of the nation state can be opposed to the authoritarian "Christian Course" of the Inter-War
years leading to the short-lived but devastating fascist state. With the maintenance of measure of social and religious
antisemitism in the first despite official policies of emancipation and equality and on the contrary with the preservation of the main
civil rights protecting to some Jews till the German Occupation combined with government sponsored anti-Jewish drive both
rested upon ambiguous foundations. The Communists integrated many Jews in the new power structure break through in local
history) but imposed taboo on the Jewish past persecuted Zionism and implicity the Jewish spirit under bourgeois or
cosmopolitan disguises. The 1956 Popular Front and its aftermaths brought about new kind of Jewish Gentile understanding in
oppositional circles of the Regime, but also restored the position of Jewish members of the party machinery. In the postCommunist transition there are no economic arguments to revive Old Regime antisemitism but symbolic divisions are still
operational and continue to disturb the democratic political game

Search results

Your search found 138 items
copy result link
You ran an advanced options search Previous | Next
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year View all 1 2 3