Search results

Your search found 787 items
copy result link
You ran an advanced options search Previous | Next
Sort: Relevance | Topics | Title | Author | Publication Year
turned off because more than 500 resultsView all
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
Home  /  Search Results
Date: 2010
Abstract: Since the early 1990s, and coinciding with the celebratory events of the fifth centenary, new cultural initiatives related to the legacies of Spain’s Jewish inhabitants have been added to the marketing of the country as a tourist destination. This article analyses how these initiatives foreground convivencia [coexistence] as a uniquely Spanish cultural tradition and shape it into a marketable ideological product, by focusing on the town of Hervás, in the province of Cáceres, Extremadura, as a prime example of the complexities inherent in these tourism initiatives. Over the last twelve years Hervás has organized a celebration of its Jewish identity in ‘Los conversos’ [‘The converts’], a three-day festival in which the town’s inhabitants dress up as ‘Jews’ and stage a collective performance of a theatre play related to its Jewish past. Through careful analysis of the gradual changes that have been incorporated into the festival and the play over the years, the article studies the entanglement of desires and anxieties and the multiple contradictions that arise as this town foregrounds its Jewish past to negotiate unresolved issues of transnational, national, regional and local identity. The article combines an analysis of textual sources, especially the literary works on which Hervás has relied to construct the image of itself promoted in the festival, and materials gathered from fieldwork there (promotional materials, video footage and photographs of the celebrations, interviews with organizers and participants, etc.). It also relies on the research undertaken by local historian Marciano de Hervás, and current theorizations of patrimonialization and heritagization (Urry 1995; Kirshenblatt-Gimblett 1998) and the ‘reinvention’ of Jewish culture in Europe (Gruber 2002) in the field of tourism studies.
Author(s): Longman, Chia
Date: 2010
Abstract: In deze bijdrage wordt een synthese gebracht van de resultaten van twee socioculturele
antropologische onderzoeksprojecten in de Antwerpse joodsorthodoxe
gemeenschap die betrekking hebben op de ‘eigenheid’, ‘emancipatie’ en ‘integratie’
van vrouwen. Eerst wordt de betekenis van vrouwelijke religiositeit vanuit het
standpunt van strikt Orthodoxe, waaronder chassidische, vrouwen belicht. Terwijl in
het publieke en institutionele religieus domein mannen de paradigmatische ‘orthodoxe
jood’ zijn, is door de sacralisatie van het dagelijkse leven, de religieuze rol voor
vrouwen niet minder omvattend of belangrijk, maar vooral gesitueerd in de private en
huiselijke sfeer. Ik beargumenteer dat deze vorm van religieuze en gegenderde
eigenheid vanuit een antropologisch en gender-kritisch perspectief niet eenduidig
geïnterpreteerd kan worden in termen van ‘onderdrukking’ dan wel ‘emancipatie’. Het
tweede onderzoeksproject behandelt de problematiek van joodsorthodoxe vrouwen
(gaande van strikt tot modern orthodox) in Antwerpen die religieuze gendernormen
overschrijden door te studeren of werken in de omliggende seculiere maatschappij. De
levensverhalen onthullen zeer verschillende trajecten van vrouwen die de ontmoeting
met de ‘buitenwereld’ dikwijls verrijkend vonden maar ook wel interculturele
conflicten ervoeren. Er wordt besloten dat behoud van culturele eigenheid, naast
emancipatie en integratie van binnen uit de joodsorthodoxe gemeenschap niet
onmogelijk is, maar dat dit minimaal wederzijds dialoog en begrip vereist.

Translated Title: Antisemitism report 2009
Date: 2010
Abstract: Het aantal gemelde antisemitische incidenten in 2009 (167) lag 55% hoger dan in 2008 (108). De stijging geldt ook voor het aantal ernstige voorvallen (Geweld, bedreiging met geweld, vernielingen). Vergeleken het jaar 2007 is de stijging zelfs 106%. Tot juni 2010 zijn er bij CIDI 70 incidenten gemeld. waaruit voorzichtig kan worden afgeleid dat, als er geen maatregelen worden getroffen, dit jaar een zelfde beeld kan hebben als 2009.

Omdat lang niet alle incidenten worden gemeld, hecht CIDI in de sinds 1983 jaarlijks gepubliceerde ‘Monitor van Antisemitische Incidenten in Nederland’ doorgaans meer waarde aan de trends die uit de cijfers blijken, dan aan de ‘kale’ cijfers zelf. Door de recente aandacht voor antisemitisme in Nederland, die vanmiddag uitmondde in een spoeddebat in de Tweede Kamer, heeft CIDI besloten voorlopige cijfers ter beschikking te stellen over het aantal gemelde antisemitische incidenten in 2009 en begin 2010.

Deze cijfers zijn nog geflatteerd, omdat de informatie van met name de Amsterdamse politie over 2009 ontbreekt. In de telling voor 2010 ontbreken zelfs de cijfes van het Antidiscriminatie Bureau Amsterdam. Aanvankelijk wilde CIDI wachten op de politiecijfers voor 2009. Nu er urgentie bestaat voor meer inzicht en het onwaarschijnlijk is dat de Amsterdamse politie de benodigde informatie heeft, komen we toch met cijfers naar buiten.

Daaruit blijkt dat in 2009 het aantal gemelde incidenten ten opzichte van 2008 met 55% is gestegen. Van 108 naar 167 incidenten. De stijging geldt ook voor het aantal ernstige voorvallen (Geweld, bedreiging met geweld, vernielingen). Vergeleken het jaar 2007 is de stijging zelfs 106%. Tot juni 2010 zijn er bij CIDI 70 incidenten gemeld, waaruit voorzichtig kan worden afgeleid dat, als er geen maatregelen worden getroffen, dit jaar een zelfde beeld zal hebben als 2009.

Het zal duidelijk zijn dat deze gegevens CIDI verontrusten, hoewel ze een zelfde trend vertonen als in het buitenland. Maatregelen als het op heterdaad kunnen betrappen van antisemitisme op straat en op het internet, Holocaust onderwijs op scholen, harder optreden tegen Holocaustontkenning en het verplicht en specifiek door de politie registreren van aangiften tegen antisemitisme, zouden het leefklimaat van Nederlandse Joden kunnen verbeteren. Overigens hechten wij niet alleen waarde aan het aantal meldingen, maar ook aan de motieven achter het antisemitische gedrag (voor zover die er zijn), omdat de analyse daarvan inzicht biedt in de te nemen maatregelen. Die analyse komt samen met de definitieve cijfers op een later moment ter beschikking.

Bij het hanteren van de voorlopige cijfers van gemelde antisemitische incidenten over 2009 en begin 2010 is het essentieel te weten dat in werkelijkheid het aantal incidenten tegen Joden vele malen hoger ligt. Dat komt door het volgende:
• Lang niet alles wordt gemeld. Veel Joden hebben het melden opgegeven omdat ze denken dat het niet helpt of uit angst. De cijfers zijn derhalve te laag voor significante conclusies, maar geven wel een duidelijke trend.
• Een aantal cijfers voor 2009 ontbreekt nog; voor 2010 zijn dat er nog meer. Dit is aangegeven onder de tabel.
• Een groot aantal e-mails verzonden door één persoon worden geteld als één incident. Hetzelfde geldt voor één e-mail die op verschillende momenten aan meerdere personen/instanties is gezonden.
• Ook een groot aantal voorvallen gericht tegen één persoon tellen als één incident.
Date: 2010
Abstract: Le tableau récapitulatif des actes antisémites recensés pour l’année 2009 en Suisse romande fait état d’une augmentation de 59% par rapport à l’année passée. A titre de comparaison, l’année 2009 atteint, avec un total de 153 actes recensés, un « record » par rapport aux cinq années précédemment examinées.

L’utilisation de plus en plus fréquente, à des fins de propagande antisémite, des diverses plateformes interactives mises à disposition du public par les médias est inquiétante. Force est de constater, en effet, que nombre de ces outils (blogs, commentaires de lecteurs en ligne,…) sont utilisés par certains afin de déverser leur haine des Juifs de manière anonyme. Cette libération de la parole antisémite est, pour le moins, alarmante.

De plus, l’actualité liée au conflit en cours au Proche-Orient est également l’occasion, pour certains, de diffuser des messages à caractère antisémite – voire de justifier des actes antisémites – sous couvert de critiquer la politique d’Israël.

La question de l’antisionisme et de la critique d’Israël est, en effet, de plus en plus au cœur de l’actualité. Il est bien entendu qu’Israël, comme n’importe quel Etat, peut être critiqué lorsqu’il commet des erreurs et qu’il ne saurait exister d’exception en ce qui le concerne. Mais comment s’assurer que des critiques qui visent l’Etat d’Israël soient inspirées par des sentiments que n’influence aucun soupçon d’antisémitisme ?

Ce phénomène, qualifié de « nouvel antisémitisme » ou d’antisémitisme « dans une nouvelle enveloppe » consiste en une critique d’Israël qui ne se concentre pas sur ce qu’Israël fait, mais sur ce qu’il est – un Etat juif. Les stéréotypes généralement associés aux Juifs par la propagande antisémite sont ainsi attribués à l’Etat d’Israël (soif de domination, contrôle des médias et de la finance,…) ; certains vont même jusqu’à faire le parallèle entre les Palestiniens et la figure du Christ, ressuscitant ainsi le mythe du peuple juif « déicide ».

Le fait de définir des critères moraux plus élevés pour Israël que pour d’autres Etats, et par conséquent, de critiquer Israël plus sévèrement que d’autres Etats, relève également de ce phénomène.

D’autre part, l’antisionisme, en tant qu’opposition de principe à l’existence de l’Etat d’Israël, ne saurait être toléré. En effet, contrairement à ce que certains prétendent, l’antisionisme n’est pas une position politique acceptable ; il s’agit de la remise en question pure et simple du droit du peuple juif à disposer d’un Etat.
Plus spécifiquement, le Centre européen de surveillance du racisme et de la xénophobie (European Monitoring Center on Racism and Xenophobia, EUMC) a établi une définition de travail de l’antisémitisme, dont une partie est consacrée à cette question particulière :
« […] Des exemples de la manière dont l’antisémitisme se manifeste en rapport avec l’Etat d’Israël […] pourraient inclure:

- Le fait de nier au peuple juif son droit à l’auto-détermination.
- Le fait d’appliquer un double standard en réclamant [d’Israël] un comportement qui n’est exigé ou attendu d’aucune autre nation démocratique.
- Le fait d’utiliser les symboles et images associées à l’antisémitisme classique (p.ex., l’affirmation que les Juifs ont tué Jésus ou les accusations de meurtre rituel) pour caractériser Israël ou les Israéliens.
- Le fait de dresser des comparaisons entre la politique israélienne et celle des nazis.
- Le fait de tenir les Juifs pour collectivement responsables des actions de l’Etat d’Israël. […] »

Enfin, la liberté d’expression est un attribut fondamental de la démocratie et le respect de son principe est indispensable à l’existence d’une société ouverte, pluraliste et respectueuse. C’est pourquoi, nous nepouvons accepter qu’un principe aussi fondamental que la liberté d’expression soit utilisé comme instrument de propagande haineuse.
Nous espérons que la flambée d’actes antisémites constatée en 2009 ne trouve pas écho en 2010 et soulignons dans ce cadre, la nécessité d’une prise de conscience générale face à une situation, pour le moins, alarmante. Nous sommes cependant inquiets en constatant l’émergence de débats sur les pratiques et la liberté religieuses, contraires à l’esprit de tolérance et de respect qui prévaut dans notre pays.
Date: 2010
Author(s): Zisere, Bella
Date: 2010
Abstract: La chute du régime communiste et l'indépendance de la Lettonie ont déclenché de nombreux changements politiques à l'intérieur de ce pays, qui ont concerné dans un large mesure la communauté juive. Cette période a en effet été marquée par une émigration massive de Juifs, en particulier en Israël et aux Etats-Unis, ainsi que par l'émergence d'une vie communautaire, interdite à l'époque soviétique, principalement grâce au soutien d'associations juives internationales comme Joint et l'Agence juive. La désoviétisation de la Lettonie a également contribué à un réexamen de son histoire, y compris de ses aspects les plus difficiles, comme le génocide juif, au cours duquel près de 90% de la communauté locale a été exterminée. Par conséquent, pour l'ensemble des Juifs lettons, le contexte a été radicalement transformé : ils sont passés du statut de Juifs soviétiques, victimes du régime, séparés du reste de la société et auxquels on refusait le droit de se souvenir - toute allusion au génocide juif étant interdite en URSS - et même de quitter les frontières du pays, à celui de citoyens bénéficiant d'une place assurée dans la société, avec un passé douloureux reconnu, voire mis en avant, par les institutions politiques. En Lettonie, la mise en place de la politique commémorative s'impose dans le cadre de la démocratisation et de l'intégration européenne, mais est compliquée par le croisement entre la mémoire traumatique des Lettons chrétiens, liée aux répressions soviétiques en 1940, et celle de Juifs lettons, refusant la mise en parallèle entre les Soviétiques et les Nazis. Les immigrés postsoviétiques, quant à eux, se retrouvent confrontés à leur société d'accueil, ce qui leur impose de s'adapter encore plus rapidement aux mêmes transformations sociales.
Author(s): Roth, David
Date: 2010
Abstract: This study is focused at understanding what is motivating children towards learning in a religious Jewish school? This particular context has the distinctive feature of a dual curriculum, namely the National Curriculum and a Jewish Studies curriculum. Given the span of learning which takes place in this educational context the researcher was interested to explore the motivational forces apparent in the school as perceived by school staff and children with relation to both curricula. A further interest was to explore whether 'learning' situated in a distinctive value-based context couched in a set of religious beliefs would impact on children's motivational orientations towards learning. Despite the numerous motivational theories which have developed and been applied to educational contexts over the last fifty years, the school researched is situated as part of a closed community where no significant research has taken place. Given the unique features of this educational setting the research has been conducted in a context-specific way. Framed in Constructivist Grounded Theory methodology (Charmaz 2006) the researcher has collected and analysed data, and being part of this community has been able to organise and interpret the generated themes underlying the motivational orientations which are dynamic in this community. Consistent with Grounded Theory methodology the theoretical framework was constructed through a rigorous analysis and organisation of data in a bottom-up way which lead to the following formulation: 'In the context of a religious Jewish school, learning is reinforced at every level as being of ultimate value'. This grounded theory was further broken down in terms of understanding its psychological underpinnings, drawing from social learning theory, ecosystemic perspective and moral psychology. This was further unpicked in terms of the Jewish literature pertaining to motivation and learning and in particular to its emphasis on the notion of respect to significant others and its impact on children's adaptation to cultural and religious influences. Apart from the fact that children are motivated towards learning in individual ways, this study highlights the impact of societal and systemic influences on motivational orientations towards learning. Although this has been demonstrated in a particular context, the researcher advocates the position that any school by virtue of being a social context will have environmental influences operating at a systemic level. Therefore, the findings generated from this study are shown to be generalisable to other educational contexts as well. Following the call of the Every Child Matters (2003) agenda, to improve the five major outcomes for children, it is fundamentally important to ensure that children are motivated to learn. It is hoped that this study which can be considered as a preliminary study of 'the influence of social processes on motivation' will be replicated across respective communities and educational contexts to demonstrate what the impact of these social processes are and how children's engagement and motivation towards learning can be enhanced.
Author(s): Rose, Esther Davida
Date: 2010
Abstract: Existing research and anecdotal accounts have consistently reported that Jewish people are positively inclined to seek treatment for mental health problems, including making use of psychiatric services and psychotherapy. However, much of this data has been based on samples of American Jewry and there appear to be no existing studies in the UK which have quantitatively investigated whether there are similar help seeking preferences for mental health problems amongst British Jewry. The present study investigated Jewish people’s attitudes and intentions to seek professional help for mental health problems and their experiences of seeking professional help in the UK. Using the theoretical framework of the Theory of Reasoned Action (Fishbein and Ajzen, 1975; Ajzen & Fishbein, 1980) the study also aimed to determine the strongest predictors of intentions and attempts to seek professional help, according to people’s attitudes, perceived social pressure, beliefs about the causes of mental illness and level of religiosity. The study included 126 Jewish people who were predominantly recruited from synagogues and community centres across the UK. Results indicated that a high percentage of this sample would be willing to see a mental health professional if they experienced a mental health problem. According to multiple regression analysis, attitudes towards seeking professional help and stress-related causal beliefs most strongly predicted intention to seek professional help. Despite the sample being non-clinically recruited, 63% of participants reported that they had experienced a mental health problem and the majority of these individuals had sought professional help in the past. Path analysis revealed that actual attempts to seek professional help were directly influenced by intention to seek professional help, perceived social pressure and supernatural causal beliefs. Given the high prevalence of mental health problems and use of professional mental health services amongst this sample, clinical considerations highlighted the need for preventative mental health strategies and culturally sensitive mental health services for Jewish people. Limitations of the study include the use of an opportunity sample which was unable to recruit members of the Ultra-Orthodox Jewish community.
Author(s): Abramson, Sarah J.
Date: 2010
Abstract: This dissertation is an exploration of the ways in which Jewish youth movements create, recreate and re-envision wider Jewish communal norms relating to authenticity, or what it means to be a `real' or `legitimate' Jew. The culmination of thirteen months participant observation fieldwork within one Jewish youth movement, as well as interviews with other youth movement leaders and archival research of one prominent British Jewish newspaper, I argue that the modem Orthodox Jewish Establishment in the United Kingdom has a strong grip on the concept of authenticity. The stakes for maintaining control over the boundary between the authentic and the inauthentic are high, as British Jewry is shrinking rapidly and education has been identified as the primary means by which to secure communal continuity. Consequently, Jewish formal education often supports particular (Orthodox) interpretations of Jewish authenticity, specifically in relation to communal pluralism, appropriate gender identifications and relationships with Zionism. However, these Orthodox expectations of authenticity are often incompatible with how many young British Jews today lead their lives. Youth movements are key sites in which the battle for continuity is being waged; British Jewish youth movements aim to create informal education agendas that inspire young people to create lifelong affiliations with Judaism. I contend that informal education has the necessary flexibility to disrupt (and thus redefine) the boundaries of Jewish authenticity. Specifically, the very pillars of Orthodox authenticity (pluralism, gender and Zionism) are beginning to be (re)- constructed in new and innovative ways by some movements. It is in this space, created through the negotiation of a movement's ethos and its simultaneous obligation to, or disregard for, communal (Orthodox) expectations, that the validation of `alternative' performances of Judaism is possible. In turn, such validation helps to associate authenticity with a fluid and context- dependent belief system that is more likely to secure communal continuity than the exclusive Orthodox system currently so predominant.
Author(s): Rozenberg, Danielle
Date: 2010
Abstract: Después de siglos de olvido, España redescubrió alrededor de 1850 la diáspora sefardí y su vínculo histórico con los descendientes de los exiliados de 1492. El reencuentro estuvo marcado por numerosas ambigüedades: nostalgia por una cultura preservada fuera de las fronteras y ambiciones neocoloniales en el Mediterráneo; afirmaciones de solidaridad con los Españoles sin patria, pero limitaciones a la repatriación en la Península en las horas sombrías de los pogromos (las persecuciones) y la shoah (el holocausto). La «cuestión judía» tuvo también sus dimensiones interiores: debates en las Cortes en torno a la libertad religiosa, antijudaísmo popular, antisemitismo de ciertos sectores religiosos o políticos y al mismo tiempo exaltación del legado de Sefarad. En el contexto actual de la normalización de las relaciones hispano-judías, esta obra pretende restituir el largo proceso contemporáneo de un acercamiento mutuo. Índice INTRODUCCIÓN.-CAPÍTULO I. LA AMNESIA OFICIAL Y LA HERENCIA ESCONDIDA.-La expulsión de los judíos y la transmisión del antijudaísmo.-Un caso límite de exclusión: los chuetas de Palma de Mallorca, judíos a su pesar.-La memoria de Sefarad en los descendientes de los expulsados.- CAPÍTULO II. EL VÍNCULO SEFARDÍ Y LOS INTERESES NACIONALES.-El redescubrimiento de los judeoespañoles.-La afirmación del vínculo sefardí.-Los intereses geopolíticos de España en el Mediterráneo.- CAPÍTULO III. LA CUESTIÓN JUDÍA EN EL ENFRENTA MIENTO DE LAS DOS ESPAÑAS (1860-1939).-El debate en las Cortes sobre la libertad religiosa.-La prensa y el mundo intelectual bajo la Restauración.-Los años de la Segunda República y de la Guerra Civil.-CAPÍTULO IV. LOS PRIMEROS ESTABLECIMIENTOS JUDÍOS EN LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA.-El retorno de los judíos a la Península Ibérica (1860-1939).-La vida judía en la España republicana.-España en guerra: 1936-1939.-CAPÍTULO V. LOS AÑOS FRANQUISTAS EN ESPAÑA.-La Falange y la Iglesia triunfantes.-La vida judía después de 1945: los años de tolerancia r
Author(s): Gerson, Daniel
Date: 2010
Abstract: Das interdisziplinäre Forschungsprojekt ging davon aus, dass das religiöse Leben der Jüdinnen und
Juden in der Schweiz im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen seit den 60er Jahren des 20.
Jahrhunderts einem verstärkten individuellen und kollektiven Wandlungsprozess unterworfen ist.
Dabei wurden die Auswirkungen der Integration der jüdischen Minderheit und die aktuelle Bedeutung
von Antisemitismus erfasst. Die Position der jüdischen Religionsgemeinden als Teil der Schweizer
Gesellschaft wurde auch im Hinblick auf eine partiell erfolgte öffentlich-rechtliche Anerkennung sowie
auf das Interesse der Öffentlichkeit am Judentum hin untersucht.
Gesamtgesellschaftliche Phänomene wie Individualisierung und Säkularisierung sind als wesentliche
Faktoren vorausgesetzt und in die Analyse miteinbezogen worden.
Die Untersuchung konzentrierte sich auf Polarisierungs- und Pluralisierungsprozesse in den grössten
schweizerisch-jüdischen Gemeinschaften von Basel, Genf und Zürich, wo heute rund 70% der ca.
18’000 statistisch erfassten Jüdinnen und Juden leben. Die Auswirkungen von Mischehen (ca. 50%)
wurde für jüngste Entwicklungen des Schweizer Judentums als zentral erachtet: Sie schwächen die
traditionellen Einheitsgemeinden, die durch die soziale und religiöse Ausgrenzung von
Mischehenfamilien an Bedeutung verlieren und führen zur Bildung neuer Gemeinschaften, die beim
Umgang mit nichtjüdischen Familienangehörigen integrative Ansätze vertreten.
Anhand von Kontroversen um die Gleichstellung von Frauen im religiösen Leben und den Umgang mit
Homosexualität können Konfliktlinien zwischen den Ansprüchen einer modernen, rechtlich egalitären
Gesellschaft und den jahrhundertealten Bestimmungen des Religionsgesetzes aufgezeigt werden. Die
Vermittlung von Religion an Jugendliche wurde gesamtschweizerisch erfasst. Zudem wurden die
Auswirkungen der Auswanderung nach Israel auf das jüdische Selbstverständnis analysiert.
Mit dem Blick auf jüdische Gemeinschaften in Deutschland (Berlin) und Schweden (Stockholm) konnte
das Schweizer Judentum in den Kontext der europäischen Diaspora zu Beginn des 21. Jahrhunderts
gestellt werden.
Als Grundlage unserer Forschung dienten schriftliche Quellen und Interviews.
Author(s): Bossert, Sabina
Date: 2010
Abstract: Einleitung
Die Arbeit befasst sich mit Schweizer Jüdinnen und Juden, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Israel leben und zwischen 1964 und 2008 nach Israel ausgewandert sind. Sie beruht hauptsächlich auf von der Verfasserin in Israel geführten Leitfadeninterviews. Neben theoretischen Hintergründen über Migrationsforschung und Alija gibt die Arbeit einen Überblick über die statistische Situation der Auslandsschweizer im Allgemeinen und die Schweizer Gemeinde in Israel im Speziellen. Zudem wird das wissenschaftliche Vorgehen begründet sowie der Ablauf der Suche nach Interviewpartnern vorgestellt und die Interviewpartner charakterisiert.
Die Resultate der Forschung umfassen die Schwerpunkte Alija (mit den Unterthemen Gründe für die Auswanderung, Zeitpunkt, Landeskenntnisse, Vorgehen), Leben in Israel (Integration, Bildung, Militärdienst, Politik), religiöses Leben (Veränderungen im religiösen Leben sowie jüdische Identität) und Verbindung zur Schweiz (Auslandschweizerorganisation, Schweizer Freunde, Schweizer Politik). Diese Ergebnisse werden durch Einbezug verschiedener Publikationen wie statistischen Informationen aus Israel und der Schweiz, Zeitungsartikeln, staatlichen Publikationen aus Israel sowie wissenschaftlichen Publikationen gestützt.
Übersicht Schweizerinnen und Schweizer in Israel
Gemäss den neuesten Angaben von Anfang 2010 des Bundesamtes für Statistik wurden in Israel im Jahr 2009 14’251 Schweizerinnen und Schweizer gezählt, was im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 585 Personen bedeutet. Diese Zahl von ungefähr 500 Einwanderern jährlich aus der Schweiz nach Israel ist in den letzten Jahren relativ stabil geblieben.
Über die Religionszugehörigkeit werden keine Statistiken geführt, es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass nicht alle dieser Personen jüdisch sind und nicht alle durch eine Alija nach Israel gekommen sind: In den Statistiken des Eidgenössischen Departements für Auswärtige Angelegenheiten werden alle Personen mit Schweizer Pass registriert, die ihren Lebensmittelpunkt permanent oder vorübergehend in Israel haben, einschliesslich beispielsweise nicht-jüdische Schweizer, die mit einem Israeli (jedwelcher Religionszugehörigkeit) verheiratet sind bzw. Personen, die in den palästinensischen Autonomiegebieten leben sowie Kinder und Enkelkinder von nach Israel ausgewanderten Schweizern.
Aus diesen Gründen ist die Zahl, die in den Auslandschweizerstatistiken genannt wird, wesentlich höher als die Zahl der Schweizerinnen und Schweizer, die tatsächlich durch eine Alija nach Israel gelangt sind: Offizielle Angaben von der Jewish Agency aus dem Jahr 2009 zeigen, dass seit der Staatsgründung Israels im Jahr 1948 insgesamt 5'078 Schweizer Jüdinnen und Juden Alija gemacht haben. Im Vergleich zum Anteil der Juden an der Schweizer Bevölkerung ist diese Zahl relativ hoch.

Interviews und Interviewpartner
Im Zentrum der Forschung standen Interviews mit zehn Schweizer Jüdinnen und Juden, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Israel leben. Die Interviews, die in Form von face-to-face Interviews mithilfe eines teilstrukturierten Leitfadens durchgeführt wurden, fanden zwischen April und Juni 2009 in Israel statt. Bei der Auswahl der Interviewpartner wurde darauf geachtet, ein möglichst breites Spektrum abzudecken, was den Einwanderungszeitpunkt, das Alter, das Geschlecht und die religiöse sowie politische Ausrichtung der untersuchten Personen betrifft. Bedingung war, dass die Personen aus eigenem Entschluss nach Israel ausgewandert sind, also keine, die als Kinder mit ihren Eltern nach Israel gingen, oder Nachkommen von Einwanderern, die noch immer einen Schweizer Pass besitzen. Zudem sollten die befragten Personen in der Schweiz aufgewachsen bzw. sozialisiert sein.
Von diesen 10 Personen wohnen heute fünf im Grossraum Tel Aviv, zwei in Haifa, jeweils eine Person in Beer Scheva, Beit Schemesch und Hadera. Bezüglich ihrer Herkunft aus der Schweiz kommt die Mehrheit der Befragten ursprünglich aus dem Grossraum Zürich, zwei aus Basel. Bis auf zwei Personen, die allerdings in einer festen Beziehung mit Heiratsabsichten lebten, waren zum Zeitpunkt der Interviews alle verheiratet, drei hatten (noch) keine eigene Kinder.
Alle befragten Personen sind in Besitz eines israelischen und eines Schweizer Passes und reisen regelmässig in die Schweiz. Der Zeitpunkt der Alija bewegt sich zwischen 1964 und 2008, zum Zeitpunkt der Interviews waren die Befragten also zwischen über 40 Jahren und knapp einem Jahr in Israel wohnhaft. Die meisten Befragten sind allein ausgewandert, lediglich zwei Personen sind mit ihren Partnern nach Israel gekommen, eine Person mit der ganzen Familie, wobei die Frau in diesem Fall Israelin war, es für sie also nicht eine Auswanderung sondern eine Rückwanderung war.

Zusammenfassung der Forschungsergebnisse
Die Lizentiatsarbeit kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Schweizer Gemeinde in Israel nicht einfach einordnen lässt; sie ist in vielerlei Hinsicht heterogen. Einerseits besteht eine Heterogenität bezüglich der Religionszugehörigkeit: Nicht alle nach Israel ausgewanderten Schweizer haben tatsächlich Alija gemacht, nicht alle in Israel lebenden Schweizer sind jüdisch. Aber auch in Bezug auf die religiöse Ausrichtung der ausgewanderten Schweizer Jüdinnen und Juden besteht eine grosse Diversität. So waren bei den Interviewpartnern von atheistischen über nicht praktizierenden aber religiösen bis zu streng orthodoxen Juden alle Ausrichtungen vertreten.
Die Alija ist in den meisten Fällen relativ problemlos vor sich gegangen. Unter den befragten Personen sind verschiedene mögliche Formen der Alija vertreten, von Alija aus dem Ausland und Alija aus Israel bis Alija auf Probe. Besonders spannend und aussergewöhnlich ist die Geschichte einer Interviewpartnerin, die keine persönliche Beziehung zu Israel hatte, aber trotzdem als junge Frau aus Abenteuerlust und Interesse an der sozialistischen Ideologie nach Israel gegangen ist, um in einem Kibbutz zu arbeiten, obwohl Kibbutzvolontariate damals (besonders für Nicht-Juden) noch nicht üblich waren. In der Folge hat sie ihren zukünftigen Mann kennen gelernt, und ist 1964 fast ohne Landes- und Hebräischkenntnisse zu ihm nach Israel gezogen.
Es gibt verschiedene Bereiche, in denen die Interviewpartner überraschend identische Erfahrungen und Aussagen gemacht haben: So haben alle Interviewten, die als Juden nach Israel ausgewandert sind (also ausgenommen diejenigen, die erst in Israel zum Judentum konvertiert sind), ihre Zusage zum Zionismus gemacht und bestätigt, dass dieser – oft in Kombination mit einem Wunsch nach Veränderungen im Leben und einer gewissen Abenteuerlust – ein Hauptgrund für ihre Alija gewesen ist. Keine der befragten Personen hat konkrete Absichten, wieder in die Schweiz zurückzukehren. Szenarien, die eine Rückkehr auslösen könnten, gibt es wenige; wenn schon wären es eher persönliche Szenarien als politische.
Ein weiteres Thema, bei welchem sich die interviewten Personen übereinstimmend geäussert haben, war die Frage nach den Reaktionen, die sie auf ihre Auswanderung erfahren haben. Dabei wurde einerseits festgestellt, dass das Schweizer Umfeld insofern geteilt war, als dass jüdische Freunde den Auswanderungswunsch nachvollziehen und die Bedeutung, die die Alija für eine Jüdin oder für einen Juden hat, verstehen konnten, nicht-jüdische Freunde dies in der Regel aber nicht wirklich ernst nahmen. Andererseits erklärten alle Interviewpartner, dass ihnen im israelischen Umfeld viel Unverständnis entgegengebracht wurde und sie dieses Unverständnis Jahre und Jahrzehnte nach der Alija noch erfahren. Das positive, teilweise verklärte Image der Schweiz trägt diesbezüglich dazu bei, dass die Auswanderung nach Israel als sozialer und wirtschaftlicher Abstieg interpretiert wird, und die möglichen Gründe – trotz der positiven religiösen Bedeutung der Alija – für eine Auswanderung (eben Zionismus) für Israelis nicht offensichtlich sind. Die Aussage einer Interviewpartnerin, dass sie in Israel oft gefragt wurde, ob sie denn spinne, was sie hier mache, ist als pointierte Überspitzung dieses Unverständnisses zu sehen.
Es wurde aufgezeigt, dass die befragten Personen sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben hinsichtlich der Veränderungen in ihrem Leben durch die Auswanderung nach Israel. Die Annahme, dass das religiöse Leben – aufgrund der Tatsache, dass der Alltag in Israel weitgehend durch die Religion bestimmt wird, indem jüdische Festtage offizielle Feiertage und die meisten Supermärkte und Restaurants koscher sind – für die Auswanderer einfacher wird, trifft nicht in jedem Fall zu. Zwar gibt es Personen, die heute das Praktizieren des Judentums einfacher finden und es deshalb mehr ausleben, als sie es noch in der Schweiz getan haben; es wurden aber auch gegenteilige Aussagen geäussert, die darauf beruhen, dass durch die Verknüpfung von Religion und Politik das religiöse Leben komplizierter geworden ist. Des Weiteren haben besonders jüngere Interviewpartner in der Schweiz im Rahmen ihrer Familie (also bestimmt durch ihre Eltern) ein jüdisches Familienleben gelebt. Durch den Wegfall des Familienlebens wird das Judentum in Israel denn auch weniger praktiziert, was darauf hindeutet, dass die Prägung des Judentums durch die Familie in gewisser Weise als normativ empfunden wird. Dies wird von zwei jungen Auswandererinnen beschrieben, die heute beide weniger praktizieren, als sie es in der Schweiz noch getan haben und deswegen teilweise ein schlechtes Gewissen zu haben scheinen. Zudem ist bei Auswanderern, die sich selbst als atheistisch bezeichnen, zu beobachten, dass bei ihnen das Bedürfnis nach einem minimalen Zugeständnis an das Judentum, welches ihnen in der Diaspora wichtig war, in Israel durch das Leben in einer jüdischen Mehrheitsgesellschaft weggefallen ist.
In einem anderen Punkt bezüglich des religiösen Lebens waren die Erfahrungen der Interviewpartner jedoch wiederum mehrheitlich identisch: Die soziokulturelle und religiöse jüdische Identität, die in der Schweiz vorhanden war und teilweise als bewusste Abgrenzung vom nicht-jüdischen Umfeld gelebt wurde, ist durch die Alija weggefallen und hat sich durch die (Fremd- und Selbst-) Zuschreibung «Schweizer» ersetzt. Diese in Israel übliche Kategorisierung der Olim nach dem Herkunftsland oder der Herkunftsregion wurde von den Schweizer Auswanderern übernommen, akzeptiert und wird als positiv eingeschätzt, auch wenn sich die Interviewpartner in der Schweiz kaum oder gar nicht mit der Bezeichnung «Schweizer» identifizieren konnten bzw. sich nicht als patriotisch beschrieben hätten.
In Bezug auf die politische Ausrichtung der Interviewpartner wurde aufgezeigt, dass diese zumindest teilweise mit der religiösen Ausrichtung zusammenhängt. Personen, die sich als orthodox bezeichnen, wählen eher konservative Parteien, wie zum Beispiel eine Auswandererin, die als ultra-orthodoxe Frau die aschkenasisch-ultraorthodoxe Partei «Vereinigtes Tora-Judentum» wählt oder eine weitere befragte Person, die sich als konservativ-praktizierend bezeichnet und für den konservativen Likud gestimmt hat. Im Gegensatz dazu stehen diejenigen Personen, die sich selbst als liberal oder atheistisch einschätzen und Linksparteien wählen. So wählt beispielsweise eine Interviewpartnerin, weder praktizierend noch religiös, Meretz und tendiert dazu, weiter nach links zu rutschen. Diese Polarisierung von Religion und Politik zeigt sich auch in den Parteiprogrammen: Rechte Parteien vertreten expliziter religiöse Positionen als linke Parteien.
Bei den Kapiteln zur Beziehung der Auswanderer zu ihrem Herkunftsland Schweiz hat sich gezeigt, dass mehrheitlich eine starke Verbindung dazu besteht, die sich darin äussert, dass die meisten Interviewpartner regelmässig in die Schweiz fliegen, oft mit Freunden und Verwandten in der Schweiz telefonieren und sich über Vorgänge in der Schweiz informieren. Zwar hat kaum jemand eine Schweizer Zeitung oder Zeitschrift abonniert; die Internetausgaben werden aber offensichtlich mit grossem Interesse gelesen. Aktuelle und vergangene politische Ereignisse in der Schweiz sind den Interviewpartnern deswegen mehrheitlich geläufig, und sie haben sich dazu ihre eigene Meinung gebildet (durchaus auf eine kritische Art und Weise), die sie bei Nachfragen aus ihrem israelischen Umfeld diskutieren. Dazu gehören sowohl Vorgänge wie die Debatte der 1990er Jahren über die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg, als auch aktuelle Nachrichten wie das Treffen von Bundespräsident Merz mit dem iranischen Präsidenten.